OBRASCI NA KOJIMA SE IZDAJU POTVRDE O REZIDENTNOSTI RADI PRIMENE UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Zakon o ratifikaciji Ugovora između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Protokolom

čl. 3 i 11

Potvrda o rezidentnosti, koja je neophodna za dokazivanje statusa rezidenta radi ostvarivanja beneficirane stope poreza po odbitku na dividendu, kamatu i autorske naknade, ima vrednost u Republici Srbiji samo ako je izdata na obrascu koji je kreiralo Ministarstvo finansija za potrebe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

"1. Između SFR Jugoslavije i Kraljevine Holandije zaključen je Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Protokolom ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 12/82 - dalje: Ugovor) koji se primenjuje od 1.1.1984. godine.

Ugovor se primenjuje i u bilateralnim ekonomskim odnosima između Republike Srbije i Kraljevine Holandije.

Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), članom 16. pored ostalog, predviđeno je da: "Opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori sastavni su deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju."

2. Kada je u pitanju ostvarivanje pogodnosti iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, odnosno primena beneficirane stope poreza po odbitku na dividende, kamatu i autorske naknade (u konkretnom slučaju, na kamatu) i, s tim u vezi, dokazivanje statusa rezidenta države ugovornice, teorija i praksa međunarodnog poreskog prava poznaju dva moguća postupanja nadležnih poreskih organa zemlje izvora prihoda (u konkretnom slučaju, Republike Srbije) i to:

- potvrda o rezidentnosti se može izdati (i, shodno tome, priznati kao odgovarajući dokaz) na obrascu matične zemlje rezidentnosti primaoca prihoda a, takođe, i na obrascu koji propisuju nadležni poreski organi zemlje izvora;

- potvrda o rezidentnosti (kao uslov za primenu beneficirane stope poreza po odbitku) priznaje se samo ukoliko je izdata na obrascu koji je kreiran od strane nadležnih poreskih organa zemlje izvora.

S obzirom na izneto, u konkretnom slučaju, kada je u pitanju Republika Srbija, stav je Sektora za fiskalni sistem da potvrda o rezidentnosti ima svoju vrednost samo ako je izdata (overena potpisom i pečatom nadležnog organa druge države ugovornice - iz člana 3 ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja) na obrascu (srpsko-engleskom ili srpsko-francuskom) koji je, za potrebe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, kreiralo Ministarstvo finansija - Grupa za uporedno poresko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja.

Ovo, pored ostalog, iz razloga, jer navedeni model obrasca, za svaku zemlju, pa i za Republiku Srbiju, predstavlja "ime i prezime zemlje" u materiji izbegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja i, kao takav se mora uvažavati od strane nadležnih organa druge države ugovornice. Ovo tim pre, što i nadležni poreski organi Republike Srbije (Ministarstvo finansija - Sektor za fiskalni sistem - Grupa za uporedno poresko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja) ukoliko to zahtevaju nadležni poreski organi druge države ugovornice, potvrde o rezidentnosti fizičkih i pravnih lica iz Republike Srbije, svakodnevno, izdaju na obrascima drugih država ugovornica.

Navedeno ponašanje predstavlja izvršavanje ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u dobroj veri, i to u skladu sa Bečkom konvencijom o ugovornom pravu.

Ukoliko pak, druga država ugovornica odbija da potvrdu o rezidentnosti izda na obrascu Republike Srbije (odnosno, insistira da to bude na njenom obrascu) domaći isplatilac prihoda je u obavezi da primeni stopu poreza po odbitku predviđenu u domaćem poreskom zakonodavstvu Republike Srbije (u konkretnom slučaju, 20% od bruto iznosa kamate). Ovo iz razloga, jer nisu ispunjeni uslovi propisani članom 40a Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 43/2003 i 84/2004).

3. O navedenom stavu nadležnih organa Republike Srbije - Sektora za fiskalni sistem - Grupe za uporedno poresko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja, predstavnik Ministarstva finansija koji učestvuje u radu stručnih skupova koje iz materije izbegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja organizuje OECD (najmerodavnija međunarodna organizacija iz ove oblasti) obavestio i predstavnike svih ostalih zemalja (kako članica OECD - uključujući i Holandiju, tako i zemalja nečlanica)."

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-01-2061/2008-04 od 3.12.2008. godine)