CARINSKI POSTUPAK KOD PRIVREMENOG IZVOZA I UVOZA ROBE NA OSNOVU KARNETA ATA

Uredba o ratifikaciji Carinske konvencije o karnetu ATA za privremeni uvoz robe

član 3

ATA karnet služi kao međunarodna garancija na ime carine i drugih uvoznih dažbina za robu koja se privremeno uvozi na osnovu karneta

"Posle više od decenije na našem carinskom području, od 1. novembra 2004. godine, ponovo će se primenjivati Uredba o ratifikaciji Carinske konvencije o karnetu ATA za privremeni uvoz robe ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi", br. 13/63 - dalje: Konvnecija ATA), odnosno prihvataće se ATA karneti za privremeni uvoz robe. ATA karnet služi kao međunarodna garancija na ime carine i drugih uvoznih dažbina za robu koja se privremeno uvozi na osnovu istog.

U cilju pravilnog i jednoobraznog carinskog postupka kod privremenog uvoza i izvoza robe na osnovu karneta ATA carinarnice se obaveštavaju o sledećem:

PRIMENA ATA KARNETA

U skladu sa članom 3 Konvencije ATA, carinski organi Republike Srbije prihvataju karnete ATA za privremeni uvoz po sledećim međunarodnim konvencijama:

- Uredba o ratifikaciji Carinske konvencije o privremenom uvozu stručne opreme ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi", br. 2/64)

U smislu ove konvencije pod stručnom opremom se podrazumeva ona oprema koja isključivo služi za montažu, isprobavanje, merenje ili nadgledanje, kao i za štampu, radio, televiziju, itd. Isključena je ona oprema koja isključivo služi prenosu roba, industrijskoj proizvodnji ili pakovanju roba, eksploataciji rudnog blaga, uređenju i održavanju zgrada, izvođenju zemljanih radova ili sličnim svrhama;

- Uredba o ratifikaciji Carinske konvencije o olakšicama uvoza robe za izložbe ili upotrebu na izložbama, sajmovima, kongresima i sličnim manifestacijama ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi", br. 9/65)

U smislu ove konvencije pod sajamskom i izložbenom robom se podrazumevaju sve vrste roba koje se izlažu ili treba da se koriste na izložbama, sajmovima, kongresima ili sličnim priredbama. Ovde takođe spada i standardna oprema, reklamni materijal, mašine potrebne za demonstracije, razni uređaji, prevodilačka oprema, magnetofoni i uređaji za snimanje, filmovi edukacionog, naučnog ili kulturnog karaktera;

- Uredba o ratifikaciji međunarodne konvencije za olakšanje uvoza trgovačkih uzoraka i reklamnog materijala ("Sl. list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi", br. 9/56)

U smislu ove konvencije uzorci roba su predmeti koji reprezentuju određenu vrstu već proizvedenih roba, ili su to modeli nekih roba čija je proizvodnja predviđena. Ti uzorci se smeju uvesti, odnosno izvesti samo u reklamne svrhe;

- Uredba o ratifikaciji Carinske konvencije o privremenom uvozu ambalaže ("Sl. list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi", br. 10/62);

- Odredbama Uredbe o ratifikaciji Carinske konvencije o privremenom uvozu komercijalnih drumskih vozila ("Sl. list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi", br. 3/62)

Karnet ATA se prihvata za tranzit preko carinskog područja Republike Srbije saglasno odredbama Konvencije ATA, odnosno prihvata se za sve oblike tranzita u okviru svrhe privremenog uvoza/izvoza robe (obuhvata tranzit u i iz zemlje privremenog uvoza, u okviru zemlje privremenog uvoza, iz i u zemlju privremenog izvoza i u okviru zemlje privremenog izvoza).

Carinski organi neće prihvatati karnet ATA za uzorke bez pratnje kao i za poštanske pošiljke.

Takođe, carinski organi neće odobriti na osnovu karneta ATA privremeni uvoz robe, na primer: mašina, aparata, instrumenata, uređaja i prevoznih, sredstva, koji se koriste u procesu proizvodnje i pružanju usluga.

U drugim slučajevima, ako je posebnim propisom predviđeno može se koristi karnet ATA.

Ako ulazna carinarnica utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za uvoz robe na osnovu karneta ATA, nosilac karneta je dužan robu vratiti u inostranstvo.

Na zahtev nosioca karneta, granična carinarnica će sprovesti redovan postupak privremenog uvoza ili će odobriti upućivanje robe drugoj carinarnici pod carinskim nadzorom radi sprovođenja redovnog postupka privremenog uvoza. U tom slučaju, granična carinarnica ne overava karnet (pravo slobodnog izbora).

OBRAZAC KARNETA ATA

Primena i popunjavanje ATA karneta

Obrazac ATA karneta sastoji se od više listova čiji broj i vrsta zavisi od broja država kroz koje roba prolazi u tranzitu ili u koje se privremeno uvozi. Karnet se sastoji iz zelenih korica kao i žutih, belih i plavih listova, u zavisnosti od namene (privremeni izvoz, privremeni uvoz, tranzit).

Listovi su sastavljeni od dva dela: talona koji ostaje u karnetu, odnosno koji je sastavni deo karneta, i kupona što ga zadržava carinarnica kojoj služi kao carinski dokument. Kupon se, deli na tri dela:

- u prvome se ponavljaju podaci s prve stranice korica,

- drugi deo sadrži izjavu nosioca,

- treći deo popunjava carinarnica. Na poleđini kupona je glavni spisak (spisak robe) što odgovara glavnom spisku sa poleđine korica. Talon i kupon imaju isti serijski broj.

Karnet ATA sadrži osenčene i neosenčene rubrike. Neosenčene rubrike popunjava izdavalac karneta (nadležne privredne, odnosno trgovačke komore) i nosilac karneta, odnosno njegov punomoćnik. Karnet mora biti popunjen pisaćom mašinom ili štampačem kompjutera, čitko i neizbrisivo.

Osenčene rubrike popunjava carinarnica koja sprovodi odgovarajući postupak (prilikom polaska tranzita i odobravanja privremenog uvoza).

U međuvremenu, pod pokroviteljstvom Svetske carinske organizacije, strane ugovornice su prihvatile izmene i dopune Konvencije ATA u delu koji se odnosi na obrazac karneta ATA, koje su stupile na snagu 18.12.2002. godine. U prelaznom periodu, 2 godine će se koristiti i stari novi obrazac karneta ATA. U praksi to znači da će poslednji dan izdavanja starog obrasca karneta ATA biti 18.12.2004. godine, a s obzirom da je važnost karneta ATA godinu dana, isti može biti u upotrebi do 17.12.2005. godine.

Poput starog karneta ATA- novi karnet se sastoji od više listova, čiji broj i vrsta zavisi od broja država kroz koje roba prolazi u tranzitu ili u koje se roba privremeno uvozi / izvozi.

Korice su (front cover) u zelenoj boji, kupon za izvoz i ponovni uvoz i talon za izvoz i ponovni uvoz su žuti, kupon za uvoz i ponovni izvoz i talon za uvoz i ponovni izvoz su beli, a provozni kupon i talon plavi.

Kao u starom karnetu, u novom karnetu razlikuju se boje listova zavisno od namene carinskog postupka za koji se karnet podnosi.

U starom obrascu karneta ATA listovi su bili dvodelni: talon (counterfoil) je ostajao sastavni deo karneta a kupon (voucher) su nadležni carinski službenici odvajali od obrasca i zadržavali u evidenciji kao carinsku ispravu za predmetni postupak.

Budući da su na novom obrascu taloni na odvojenim stranicama, carinski službenici takođe odvajaju kupon od karneta, ali ne po perforaciji (kao dosad), već se ceo list kupona pažljivo izvlači (cepa) iz karneta.

Osenčene rubrike karneta popunjava carinarnica, a neosenčene izdavalac i nosilac karneta, odnosno njegov zastupnik.

Popunjavanje rubrika

Rubrike korica karneta ATA popunjava carinarnica koja odobrava privremeni izvoz po ovom karnetu. Rubrike izlaznog talona, odnosno talona ponovnog uvoza popunjava carinarnica koja odobrava privremeni izvoz (carinarnica polaska). Rubrike provoznih talona popunjava ulazna, odnosno izlazna carinarnica zemlje tranzita. Ulazni talon, odnosno talon ponovnog izvoza popunjava carinarnica zemlje uvoza koja odobrava privremeni uvoz po karnetu ATA.

Rubrike koje se popunjavaju u određenim listovima odnosno talonima prilikom sprovođenja pojedinih faza postupka od strane nadležne carinarnice su:

Carinarnica polaska, odnosno izlaska zemlje privremenog izvoza

- "potvrda carinskih vlasti" na koricama karneta ATA;

- "Carinska obeležja stavljena kao što je naznačeno u rubrici 7 prema sledećem (im) rednom (im) broju (evima) glavnog spiska" na poleđini korice karneta

- "Za službenu upotrebu carine" na poleđini korice ATA karneta;

- Rubrike 1 do 7 i rubrika za "službenu upotrebu carine" na izlaznom talonu i talonu ponovnog uvoza (žuti listovi), s tim što se u rubrici 2 ("krajnji rok za ponovni uvoz bez dažbina") obavezno određuje rok privremenog izvoza.

Carinarnica tranzita ili provoza

- "Carinjenje u tranzitu" (rubrike 1 do 7) provoznog talona (plavi listovi), odnosno rubrike 1 do 6, s tim što se u rubrici "carinjenje u provozu" pod 2. "rok za ponovni izvoz" određuje rok od strane ulazne carinarnice zemlje tranzita u kome se roba mora prijaviti izlaznoj carinarnici zemlje tranzita;

- "Za službenu upotrebu carine" u desnom uglu i na poleđini provoznog talona;

Carinarnica zemlje privremenog uvoza

- Rubrike 1 do 8 i rubrika za "službenu upotrebu carine" na ulaznom talonu (beli list ili listovi), s tim što u rubrici 2. "rok za ponovni izvoz odnosno za prijavljivanje robe carinarnici" carinarnica zemlje privremenog uvoza određuje rok privremenog uvoza robe. U slučaju produženja roka privremenog uvoza, ova činjenica se upisuje u rubriku 4. "ostale primedbe".

- "Za službenu upotrebu carine" u desnom uglu i na poleđini na ulaznom talonu (beli list ili listovi);

Ulazna carinarnica proverava da li su u karnet ATA uneti svi propisani podaci kao i tačnost tih podataka. Ako utvrdi neispravnost, carinarnica će vratiti karnet nosiocu da ga ispravi.

Ako utvrdi da je karnet ATA pravilno popunjen i da su ispunjeni uslovi za privremeni uvoz robe, carinarnica mora naročito pažnju da obrati na sledeće:

- da li je u odgovarajućoj rubrici ulaznog lista (deo B pod 1.b. - "izjavljujem da je roba namenjena za ___ u____") označeno kome i u koje mesto se roba upućuje i ako utvrdi da ti podaci nedostaju - zahtevaće da se ti podaci naknadno unesu;

- da li serijski broj na tom listu odgovara serijskom broju sa korica karneta ATA;

- da li su uneti svi podaci o količini, vrsti, kakvoći i vrednosti, od kojih zavisi svrstavanje robe po Carinskoj tarifi i obračun carine i drugih uvoznih dažbina;

- da li je vrednost koja je uneta tačna, odnosno realna;

- da li roba ima obeležja na osnovu kojih će biti moguće utvrditi istovetnost prilikom vraćanja u inostranstvo i po potrebi, stavljaju se odgovarajuća carinska obeležja na robu;

- određuje se rok povratka privremeno uvezene robe, imajući u vidu vrstu robe i svrhu uvoza (ako Konvencijom ATA nisu određeni duži rokovi, carinarnica određuje rokove u smislu odredaba Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 73/2003 - dalje: Zakon) i Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga ("Sl. glasnik RS", br. 127/2003, 20/2004, 24/2004 - ispr., 63/2004 i 104/2004 - dalje Uredba);

- evidentira se karnet u Kontrolnik ulaznih karneta i kupon ulaznog lista odlaže po hronološkom redosledu. Kontrolnik ulaznih karneta ATA mora da sadrži naročito sledeće podatke: redni broj, datum ulaska, naziv nosioca karneta, broj karneta, rok važenja karneta, rok za vraćanje robe u inostranstvo, datum vraćanja robe, izlazna carinarnica;

- na donjem delu lista o ponovnom izvozu označava se redni broj iz Kontrolnika ulaznih karneta ATA;

- na kuponu lista karneta koji prijemna (izlazna) carinarnica treba da dostavi ulaznoj carinarnici kao potvrdu prijema, označava se naziv ulazne carinarnice, kako se ovaj list ne bi izgubio ako prijemna carinarnica propusti da utvrdi mesto ulaska robe u Srbiju.

Ako je roba prispela u unutrašnju carinarnicu i kod te carinarnice se traži privremeni uvoz po karnetu ATA, ova carinarnica postupa kao ulazna carinarnica.

POSTUPAK CARINARNICE SA KARNETOM ATA

Carinarnica zemlje privremenog izvoza, odnosno izlaska nakon popunjavanja izlaznog talona i talona ponovnog uvoza, odnosno rubrika 1 do 7 istih, cepa donji deo izlaznog talona i zadržava ga, dok ostali listovi karneta ATA prate robu.

Prilikom vraćanja robe u zemlju koja je odobrila privremeni izvoz, carinarnica ulaska cepa donji deo talona ponovnog uvoza i dostavlja ga carinarnici koja je odobrila privremeni izvoz robe po konkretnom karnetu u najkraćem mogućem roku radi razduženja preuzete obaveze.

Ulazna carinarnica zemlje tranzita popunjava rubrike 1 do 7 (gornji deo), kao i ostale osenčene rubrike dva primerka provoznog talona, cepa donji deo prvog primerka, zadržava ga, a gornji deo i drugi primerak sa robom upućuje izlaznoj carinarnici zemlje tranzita.

Izlazna carinarnica zemlje tranzita, po prispeću robe popunjava rubrike 1 do 6 prvog i drugog lista provoznog talona, overava i cepa donji deo drugog primerka provoznog talona i vraća ga ulaznoj carinarnici zemlje tranzita u najkraćem mogućem roku radi razduženja pošiljke.

Carinarnica zemlje privremenog uvoza odobrava privremeni uvoz robe po karnetu ATA u skladu sa propisanim rokovima datim u odgovarajućim odredbama Zakona i Uredbe, popunjava rubrike 1 do 8 ulaznog talona, upisuje rok povratka privremeno uvezene robe, cepa donji deo ulaznog talona i zadržava ga, a ostale primerke predaje uvozniku odnosno korisniku robe.

Prilikom vraćanja u inostranstvo privremeno uvezene robe po karnetu ATA, carinarnica popunjava rubrike 1 do 8 talona ponovnog izvoza, cepa donji deo talona i zadržava ga, a sa robom se sprovodi odgovarajući postupak.

Ukoliko se roba vraća preko carinarnice koja nije odobrila privremeni uvoz po karnetu ATA, ista će otcepiti donji deo talona ponovnog izvoza i dostaviti ga carinarnici koja je odobrila taj privremeni uvoz u najkraćem mogućem roku.

Carinarnica koja odobrava privremeni uvoz robe na karnetu ATA će posebno obratiti pažnju da li je ispravno popunjena rubrika "za službenu upotrebu udruženja - izdavaoca" u desnom uglu korica karneta, odnosno da li je jedno od ovlašćenih tela navedenih na koricama karneta popunilo i overilo ovu rubriku.

Carinarnica koja odobrava privremeni uvoz robe po navedenom karnetu takođe mora da proveri da li je karnet overen od strane carinarnice zemlje privremenog izvoza, odnosno polaska u levom donjem uglu korica karneta.

SPROVOĐENJE MERA CARINSKOG NADZORA ZA VREME ZADRŽAVANJA ROBE NA CARINSKOM PODRUČJU SRBIJE

Carinarnica preko koje je roba uvezena na osnovu karneta ATA dužna je sprovesti odgovarajuće mere carinskog nadzora i obezbediti kontrolu upotrebe privremeno uvezene robe.

Ako je na karnetu ATA označeno da se roba upućuje na područje druge carinarnice, ulazna carinarnica će sama sprovesti mere nadzora ili, po potrebi, može obavestiti carinarnicu nadležnu prema mestu u koje je roba po karnetu ATA upućena, kako bi se obezbedila neposredna provera upotrebe privremeno uvezene robe.

U slučaju da se kontrolom utvrdi da je privremeno uvezena roba otuđena, upotrebljena u druge svrhe a ne u one zbog kojih je odobren privremeni uvoz po karnetu ATA ili da je prekoračen rok za vraćanje robe u inostranstvo carinarnica će pokrenuti postupak zbog carinskog prekršaja.

Nosilac karneta će prijaviti carinarnici svaku promenu u pogledu namene robe i mesta u kome će se roba nalaziti.

Na zahtev nosioca karneta, carinarnica preko koje je roba privremeno uvezena po karnetu ATA, može odobriti produženje roka za vraćanje robe u inostranstvo, ako za to postoje opravdani razlozi. Ovaj rok ne može biti duži od rokova iz Zakona i Uredbe, a ni u kom slučaju ne može preći rok važnosti karneta. Rešenje o produženju roka donosi se u vidu zabeleške na zahtevu a na karnetu se unosi odgovarajuća ispravka roka i to overava pečatom carinarnice.

Po isteku propisanog roka, odnosno po isteku važnosti karneta, carinarnica ne može odobriti dalje produženje rokova za vraćanje robe ni po karnetu niti u redovnom postupku privremenog uvoza.

CARINSKI POSTUPAK KOD VRAĆANJA ROBE U INOSTRANSTVO

Prilikom vraćanja robe u inostranstvo, izlazna carinarnica sravnjuje podatke iz karneta sa stvarnim stanjem robe. Isto tako, carinarnica proverava i ostale okolnosti pod kojim je bio odobren privremeni uvoz po karnetu ATA (svrha uvoza, roka povratka i dr.).

Ako utvrdi da je karnet pravilno popunjen i da se podaci slažu sa stanjem robe, izlazna carinarnica overava karnet na odgovarajućem mestu i zadržava kupon lista o ponovnom izvozu.

Podatke iz karneta carinarnica će evidentirati u Kontrolnik karneta. Ovaj Kontrolnik sadrži naročito sledeće podatke: redni broj, nosilac karneta, broj karneta, datum ulaska, ulazna carinarnica, rok važnosti karneta, datum izlaska robe, broj i datum kad je ulaznoj carinarnici dostavljen kupon o ponovnom izvozu.

Kupon lista o ponovnom izvozu carinarnica je dužna bez odlaganja dostaviti ulaznoj carinarnici kao potvrdu izlaska robe.

Na osnovu primljenog kupona o ponovnom izvozu, ulazna carinarnica razdužuje evidenciju u kontrolniku, ulaznih karneta i primljeni kupon odlaže uz kupon ulaznog lista.

Ako izlazna carinarnica utvrdi da je vrednost privremeno uvezene robe smanjena zbog upotrebe, korišćenja ili drugog raspolaganja koje je nosiocu karneta ili drugom licu donelo ili je moglo doneti određenu korist, carinarnica će pokrenuti postupak za naplatu odgovarajućeg iznosa carine i drugih uvoznih dažbina.

Ukoliko izlazna carinarnica prilikom prijavljivanja istupa privremeno uvezene robe, u roku važnosti karneta ATA, utvrdi da je istekao rok za privremeni uvoz koji je odobrio nadležni carinski organ pokrenuće prekršajni postupak protiv držaoca karneta ATA, i nakon okončanja istog i naplate kazne dozvoliće istup robe po navedenom karnetu ATA.

CARINSKI POSTUPAK KOD PREDAJE ROBE CARINARNICI ODNOSNO, STAVLJANJA ROBE U SLOBODAN PROMET PRIVREMENO UVEZENE ROBE

Roba koja je privremeno uvezena na osnovu karneta ATA može se prijaviti carinarnici radi stavljanja robe u slobodan promet.

Carinarnica kojoj je roba prijavljena radi stavljanja robe u slobodan promet proverava da li se podaci iz karneta ATA i prijave za uvoz i tranzit robe slažu sa stvarnim stanjem robe.

Roba koja je privremeno uvezena po karnetu ATA može se predati carinarnici i na slobodno raspolaganje ako se nosilac karneta odriče robe u korist države.

Ako je privremeno uvezena roba uništena ili u toj meri oštećena da se ne može upotrebiti u svrhe zbog kojih je privremeno uvezena, postupa se po odredbama Zakona koje su propisane za takav slučaj.

U pogledu overavanja karneta i potvrđivanja prijema robe, carinarnica koja je vodila postupak po prethodnom stavu, postupa kao izlazna carinarnica.

CARINSKI POSTUPAK KOD TRANZITA PO KARNETU ATA

Kod tranzita robe po karnetu ATA shodno se primenjuje postupak kao kod privremenog uvoza po karnetu ATA.

Maksimalni rok za koji carinarnice mogu da odrede za tranzit robe na osnovu karneta ATA je 72 sata.

Ukoliko se ne može obaviti tranzit u navedenom roku, iz bilo kojeg razloga, potrebno je sprovesti postupak privremenog uvoza (postupak sa belim listovima).

CARINSKI POSTUPAK KOD PRIVREMENOG IZVOZA ROBE PO KARNETU ATA

U slučajevima u kojima se, u smislu Konvencije ATA, može koristiti karnet ATA, roba se može privremeno izvoziti na osnovu karneta koga izdaje Privredna komora Srbije.

Izlazna carinarnica je dužna proveriti da li je karnet pravilno popunjen i da li se podaci slažu sa stvarnim stanjem robe.

Rok povratka privremeno izvezene robe ne može biti duži od roka važnosti karneta.

Ako utvrdi ispravno stanje, carinarnica overava karnet na odgovarajućem mestu i zadržava kupon izlaznog lista.

Kupon izlaznog lista carinarnica evidentira u Kontrolnik izlaznih karneta ATA i odlaže ga po hronološkom redosledu. Kontrolnik izlaznih karneta ATA sadrži naročito sledeće podatke: redni broj, datum izlaska, nosilac karneta, broj karneta, rok važnosti karneta, rok za vraćanje robe, datum ulaska, ulazna carinarnica.

Na donjem delu kupona lista o ponovnom ulazu carinarnica označava redni broj iz kontrolnika izlaznih karneta ATA.

Kod vraćanja robe privremeno izvezene po karnetu ATA koji je izdala Privredna komora Srbije, ulazna carinarnica proverava da li se podaci iz karneta slažu sa stvarnim stanjem robe, overava karnet na odgovarajućem mestu i zadržava kupon lista o ponovnom uvozu, koga dostavlja izlaznoj carinarnici kao potvrdu o vraćanju robe.

Na osnovu primljenog kupona lista o ponovnom uvozu, izlazna carinarnica, razdužuje evidenciju u kontrolniku izlaznih karneta ATA.

Ako privremeno izvezena roba ne bude vraćena u Srbiju u roku važenja karneta, carinarnica će uputiti obaveštenje Privrednoj komori Srbije i zatražiti dokaz o vraćanju robe iz inostranstva.

U slučaju da Privredna komora Srbije ne pribavi dokaze u roku od 6 meseci, mora se izvršiti izvozno carinjenje robe.

Rokovi za ponovni izvoz/uvoz robe

Rok u kojem se roba mora ponovno izvoziti/uvoziti, određuje izlazna/ulazna carinarnica, a taj rok ne može biti duži od rokova propisanih ovim aktom.

Carinarnica može odrediti kraći rok od roka propisanog ovim aktom, ako to zahteva stranka, ili ako propisani rok prekoračuje rok važnosti ATA karneta.

Carinarnica koja je odobrila privremeni uvoz može na zahtev nosioca karneta produžiti rok vraćanja u inostranstvo, ako za to ima opravdanih razloga. Pri produženju roka carinarnica mora paziti da rok ne produži preko roka važnosti karneta.

Produženje roka odobrava se u ispostavi koja je odobrila privremeni uvoz, i to u obliku zabeleške na zahtev nosioca punomoćnika karneta. U ATA karnet (ulazni talon-rubrika 4) upisuje se zabeleška Rok ponovnog izvoza produžen do... i overava pečatom, a rešenje o produženju roka odlaže se uz uvozni kupon. Novi rok ponovnog izvoza treba upisati i u kontrolnik karneta, i to u rubriku Napomene.

Zamena nevažećeg karneta novim karnetom

Kada rok privremenog uvoza traje koliko i rok važnosti ATA karneta, a istekne pre nego što je postignut cilj odnosno namena privremenog uvoza, carinarnica ne može produžiti rok privremenog uvoza, ali nosiocu karneta izdavalac može, na osnovu isteklog karneta, izdati novi ATA karnet. Tada nosilac karneta ne mora robu ponovo izvesti pre isteka roka privremenog uvoza odnosno roka važenja karneta. Ako novi karnet nije podnet carinarnici isteka pre roka važnosti starog karneta, privremeno uvezena roba mora se staviti pod carinski nadzor, gde će biti od isteka važenja starog karneta do zamene novim karnetom.

Carinarnica, pri zameni starog karneta novim, mora proveriti podatke u novome karnetu i razdužiti stari, tako što će u rubriku "N" uvoznoga kupona staroga karneta upisati da je roba u glavnome spisku starog karneta obuhvaćena i u novome karnetu koji zamenjuje stari.

Uređivanje nerazduženih karneta

a) Privremeni uvoz i provoz

Ulazna carinarnica je dužna ažurno voditi kontrolnik ulaznih ATA karneta i ažurno pratiti rokove za ponovni izvoz robe u inostranstvo.

Ako ulazna carinarnica u roku 15 dana po isteku roka za ponovni izvoz robe ne primi potvrdu da je roba izašla sa carinskog područja Republike Srbije, dužna je uputiti urgenciju carinarnici koja je navedena u karnetu ATA kao izlazna.

U slučaju da nijedna carinarnica ne potvrdi izlazak robe, ulazna carinarnica dostavlja predmet Odeljenju za carinsko-upravni postupak koji vodi dalji postupak.

Odeljenje za carinsko-upravni postupak ulazne carinarnice uputiće Privrednoj komori Srbije obaveštenje o nerazduženom karnetu i zahtevati dokaz da je roba izvezena iz Srbije na neki drugi propisani način razdužena (obrazac obaveštenja PKS priložen je u ovom objašnjenju).

Ovo obaveštenje, odnosno zahtev mora se podneti Privrednoj komori Srbije nakon što protekne važnost karneta, a najkasnije u roku godine dana po isteku važnosti karneta, nakon čega garancija više ne važi.

Privredna komora Srbije dužna je u roku od šest meseci od dana prijema zahteva dostaviti dokaz o ponovnom izvozu robe ili nekom drugom propisanom načinu razduženja od strane srpskih ili stranih carinskih organa. Kad Odeljenje za carinsko-upravni postupak primi odgovarajući dokaz o razduženju, dužan je o tome da obavesti ulazni granični prelaz koji razdužuje evidenciju u kontrolniku.

Kao dokaz, u smislu prethodnog, smatra se kupon lista o ponovnom izvozu ili odgovarajuća potvrda inostranih nadležnih organa da je roba vraćena u inostranstvo. U poslednjem slučaju će se naplati regulaciona taksa propisana Zakonom o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003 i 51/2003 - ispr.) - tar. br. 79.

Ako je roba konačno ocarinjena, kao dokaz u napred iznetom smislu može se prihvatiti dopis Privredne komore Srbije u kome je označen broj i datum deklaracije za stavljanje robe u slobodan promet i naziv carinarnice kod koje je odobreno stavljanje robe u slobodan promet.

Ukoliko Privredna komora Srbije u roku šest meseci ne dostavi odgovarajući dokaz, Odeljenje za carinsko-upravni postupak donosi rešenje kojim, na osnovu člana 7 tačke 1 i 2 Konvencije ATA obavezuje komoru da položi depozit ili privremeno plati carinu i druge uvoze dažbine. Obračun carinskog duga utvrđuje se prema propisima koji važe na dan privremenog uvoza ili na dan kad je roba stavljena u slobodan promet pre isteka privremenog uvoza.

Depozit ili uplata carinskog duga dospeva po isteku tri meseca. Ako komora ni u roku od tri meseca od dana polaganja depozita odnosno privremene uplate carinskog duga ne dostavi dokaz o razduženju karneta, ulazna carinarnica raspoređuje sredstva na odgovarajući račun budžeta i pokreće prekršajni postupak protiv nosioca karneta, odnosno punomoćnika i osobe koja je primila robu puštenu u slobodan promet.

Sve pomenute radnje moraju se sprovesti u propisanim rokovima, naročito treba paziti da se komori pravovremno podnese obaveštenje o nerazduženom karnetu, jer se inače gubi pravo na naplatu carine i drugih uvoznih dažbina.

b) Privremeni izvoz

Ako privremeno izvezena roba nije vraćena u Srbiju u roku važenja karneta, carinarnica koja je odobrila privremeni izvoz upućuje Privrednoj komori Srbije obaveštenje o nerazduženom karnetu. Ako komora ne pribavi dokaze o vraćanju privremeno izvezene robe u roku 6 meseci, nosilac karneta mora podneti carinsku deklaraciju radi izvoznog carinjenja robe. Kontrolnik karneta razdužuje se brojem izvozne carinske deklaracije.

c) Uništena ili oštećena privremeno uvezena roba

Ako je privremeno uvezena roba uništena ili oštećena toliko da se više ne može upotrebiti u svrhu radi koje je bila privremeno uvezena, nosilac karneta može robu vratiti u inostranstvo ili prepustiti carinarnici na slobodno raspolaganje u skladu sa odredbama Zakona.

Carinarnica koje je primila robu na napred navedeni način, dužna je o tome upisati odgovarajuću zabelešku u ATA karnet i to:

- ako je na slobodno raspolaganje carinarnici predata sva roba iz popisa robe, carinarnica postupa kao izlazna carinarnica, i popunjeni kupon ponovnog izvoza šalje carinarnici koja je odobrila privremeni uvoz,

- ako je na slobodno raspolaganje carinarnici predat samo deo robe iz spiska robe, carinarnica na drugoj strani kupona ponovnog izvoza u rubrici 7 spisak robe, uz odgovarajuću stavku robe, upisuje "Prepušteno carinarnici-Rešenjem br.".

 

(Objašnjenje Uprave carina, 01/3 br. D-14264/1 od 30.9.2004. godine)

 

Prilog 1

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

PREDMET: Obaveštenje o nerazduženom ATA karnetu

U smislu člana 6 tačke 1 Konvencije ATA za privremeni uvoz robe - donete u Brislu 6. decembra 1963. godine, obaveštavamo Vas kao garantnu organizaciju, da raspolažemo nerazduženim ATA karnetom o kome dajemo sledeće podatke:

ATA karnet br. __________
Karnet izdala komora ___________
Nosilac ___________________________
Rok važnosti karneta ________________
Rok odobren za ponovni izvoz _______
Datum uvoza ___________
Ulazna carinarnica _________________
Broj kontrolnika ____________
Vrednost _______________
Roba iz tarifnog broja: _____________
Vrednost: ____________, odnosno ___________ DIN

Obračun carinskog duga

- carina

-00 % _____________

- ostale uvozne dažbine

-00 % _____________

- porez (PDV)

-00 % _____________

UKUPNO DINARA

Uplatiti na depozitni račun broj _______________ sa pozivom na broj _______.

Gore navedeni karnet ATA nije razdužen u odobrenom roku. Molimo da nam u roku od 6 meseci od datuma prijema ovog akta dostavite dokaz o ponovnom izvozu i drugom prihvatljivom načinu razduženja karneta ATA.

Ako u navedenom roku ne dostavite napred navedene dokaze, obavezni ste u roku od 15 dana do dana isteka roka od 6 meseci da deponujete gore obračunati iznos carinskog duga.

Ako dokaz ne bude dostavljen ni u roku od narednih 3 meseca od dana uplate depozita, carinarnica će raspolagati deponovanim sredstvima kao redovnim prihodom.

 

Prilog 2

CARINSKA UPRAVA
CARINARNICA ___________
CARINSKA ISPOSTAVA _____

PREDMET: Potražnica robe po ATA karnetu

Dostavljamo fotokopije uvoznog/provoznog lista (s popisom robe) ATA karneta br. _________ za koji nismo primili potvrdu da je roba izvezena iz Srbije, iako je protekao rok za ponovni izvoz robe.

Molimo da odmah dostavite dokaz o razduženju: - kupon ponovnog izvoza - provozni kupon - kopije tranzitnog lista.

ŠEF ISPOSTAVE
________________________________
CARINSKA UPRAVA
CARINARNICA _____________

 

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

 

BEOGRAD

PREDMET: Obaveštenje o nerazduženom karnetu ATA

Shodno članu 8 Aneksa A. Konvencije ATA, obaveštavamo vas da imamo nerazduženi ATA karnet sa sledećim podacima:

ATA karnet br. _______________
Nosilac: __________________
Izdavalac: _________________
Karnet važi do: _________________
Rok ponovnog izvoza: ____________
Datum privremenog uvoza/tranzita __________
Ulazna carinarnica, granični prelaz ______
Broj kontrolnika: _________________________

U slučaju da u roku 6 meseci ne dostavite dokaz o ponovnom izvozu robe doneće se rešenje kojim ćemo vas, u skladu sa Konvencijom ATA, obvezati na plaćanje carine i drugih uvoznih dažbina.

UPRAVNIK CARINARNICE

Prilog: fotokopija uvoznog/tranzitnog lista