UTVRĐIVANJE CARINSKE VREDNOSTI MOTORNIH VOZILA KUPLJENIH NA LICITACIJI

Carinski zakon

član 60

S obzirom na povećan uvoz motornih vozila kupljenih na licitaciji, najčešće u Francuskoj, carinarnica će, ako sumnja u prijavljenu cenu, tražiti od uvoznika da pored fakture podnese i potvrdu o učešću na licitaciji, spisak vozila koja su predmet licitacije, potvrdu o plaćenoj kauciji, overenu izvoznu carinsku deklaraciju zemlje prodavca i zvanični zapisnik sa licitacije sa podacima o postignutim cenama prilikom prodaje

"U postupku provere podataka putem Interneta došlo se do informacija koje se odnose na postupak objavljivanja, prijavljivanja učešća i rezultata već održanih licitacija koje objavljuje francuska firma "S.A.S. GUIGNARD et Associes", Caudan Cedex, odnosno "VP Ouest". Na osnovnoj internet adresi www.iencheres.com mogu se naći podaci o predstojećim licitacijama, a na internet adresi www.iencheres.com/auto/resultats.cfm se mogu naći podaci o prethodno održanim licitacijama sa podacima o vozilima: marka, tip, model, datum prve registracije, pređena kilometraža, početna cena i izlicitirana cena. Na internet sajtu www.auctions-cars.eu/cs/ (verzija na srpskom jeziku) mogu se naći opšti uslovi vezani za održavanje licitacija u organizaciji firme "VP Ouest", Francuska.

Prijavljivanje se vrši uplatom depozita ili kaucije o čemu se dobija odgovarajuća potvrda. Učešće se sprovodi neposredno uz posedovanje liste vozila koja su predmet javnog nadmetanja. Nakon sprovedene licitacije organizator licitacije odgovarajućim dokumentom potvrđuje da je kupac izlicitirao predmetno vozilo i ostavlja rok kupcu da izvrši plaćanje. Posle izvršenog plaćanja ispostavlja se faktura o prodaji. Ukoliko je vozilo prodato sa uračunatim porezom uz potvrdu da je vozilo istupilo iz zemlje kupcu se vrši povraćaj plaćenog poreza.

Uvidom u liste u kojima je navedena postignuta prodajna cena, utvrđeno je da su se za vozila, kupljena na toj licitaciji i uvezena u našu zemlju, prijavljivale, po pravilu, niže cene.

Carinarnica će, kada ima sumnju u prijavljenu cenu, u skladu sa članom 60. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 73/2003, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon i 63/2006 - ispr. dr. zakona) tražiti od uvoznika da pored fakture podnese i potvrdu o učešću na licitaciji, spisak vozila koja su predmet licitacije, potvrdu o plaćenoj kauciji, overenu izvoznu carinsku deklaraciju zemlje prodavca, zvanični zapisnik sa licitacije sa podacima o postignutim cenama prilikom prodaje.

Imajući u vidu specifičan vid kupoprodaje, za ocenu prihvatljivosti prijavljenih cena za uvezena vozila, koja su za izvoz u Srbiju prodale francuske firme koje ne objavljuju postignute prodajne cene, odnosno za utvrđivanje carinske vrednosti, u skladu sa članom 53. Carinskog zakona, mogu koristiti podaci o prodajnim cenama za identična ili slična vozila (uzimajući u obzir pređenu kilometražu), prodata u približno isto vreme kada je prodato vozilo čija se vrednost utvrđuje, a koje objavljuje firma "S.A.S. GUIGNARD et Associes", Caudan Cedex, odnosno "VP Ouest".

Carinarnica će, pre nego što odluči da prilikom utvrđivanja carinske vrednosti za osnov uzme prodajnu cenu firme "S.A.S. GUIGNARD et Associes", Caudan Cedex, odnosno "VP Ouest", u skladu sa članom 60. Carinskog zakona, pisanim putem tražiti od uvoznika da podnese napred navedenu dokumentaciju radi dokazivanja da prijavljena cena predstavlja stvarnu i ukupno plaćenu cenu ili cenu koja treba da se plati za predmetno vozilo."

 

(Objašnjenje Uprave carina, 01/4 br. D-8274/1 od 4.4.2008. godine)