PRIMENA KOMFORNE METODE OBRAČUNA KAMATE NA NEBLAGOVREMENO PLAĆENU CARINU

Carinski zakon

član 231 st. 1 i 2

Zatezna kamata na iznos duga obračunava se i plaća počev od dana dospelosti, po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za 15 procentnih poena, primenom komforne metode obračuna

I OBRAČUN ZATEZNE KAMATE

"U skladu sa odredbom člana 231 stav 1 Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", 73/2003 - dalje: Zakon) na iznos carine i drugih uvoznih dažbina koji nije naplaćen u propisanom roku iz čl. 227 i 228 Zakona, obračunava se zatezna kamata.

Kamata se obračunava počev od dana dospelosti, shodno članu 231 stav 2 Zakona, po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi NBS uvećanoj za 15 procentnih poena, primenom komforne metode. U Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 133/2003) objavljena je eskontna stopa NBS u visini od 8,5%. To znači da od 1.1.2004. godine stopa kamate za neblagovremeno plaćenu carinu i druge uvozne dažbine iznosi 23,5% na godišnjem nivou. Obračun kamate vrši se primenom komforne metode, što znači da se komforni koeficijent (K) za obračun kamate, za određeni broj dana u kašnjenju plaćanja utvrđuje na osnovu sledeće formule:

K= (1+S/100)*n/365,366 -1)

pri čemu je:

n = broj dana zakašnjenja

S = važeća stopa kamate

Kod utvrđivanja broja dana zakašnjenja u plaćanju, u broj dana se ne računa dan kada je plaćena carina i druge uvozne dažbine.

Postupak obračuna kamate primenom komforne metode obračuna radi se tako što se za broj dana zakašnjenja u plaćanju izračunava komforni koeficijent, koji se potom množi iznosom duga.

Primer obračuna kamate primenom komforne metode:

iznos carinskog računa

100.000,00 dinara

kašnjenje u plaćanju

10 dana

komforni koeficijent

0,00578363

kamata

100.000,00 x 0,00578363 = 578,37 dinara

Ujedno napominjemo da i u Informacionom sistemu carinske službe (dalje: ISCS) postoji program kojim se izračunava iznos kamate na navedeni način. Dakle, u ISCS, programskim opcijama:

4 - ostali carinski postupci,

2 - pregled robe i okončanje postupka i

30 - izbor za pregled dugovanja carinskih dužnika,

daje se uvid u pregled računa, a za račune sa statusom "ER" koji imaju kašnjenje u plaćanju može se videti broja dana zakašnjenja i iznos kamate.

U cilju tačnog i pravilnog obračuna kamate, račun mora dobiti status "ER" onog trenutka kada je plaćen, jer se broj dana zakašnjenja, pa samim tim i kamata, računa od dana kada je račun dobio status "ER".

II OBRAČUN KOMPENZATORNE KAMATE

Na osnovu člana 144 stav 4 i člana 166 stav 4 Zakona, Vlada Republike Srbije donela je Odluku o stopi kompenzatorne kamate ("Sl. glasnik RS", br. 118/2004), koja se obračunava na iznos carinskog duga za period od dana prihvatanja deklaracije za postupak aktivnog oplemenjivanja do dana stavljanja u slobodan promet odnosno za period od dana prihvatanja deklaracije za privremeni uvoz do dana stavljanja u slobodan promet.

Stopa kompenzatorne kamate na iznos utvrđenog carinskog duga jednaka je godišnjoj eskontnoj stopi NBS uvećanoj za 15 procentnih poena, a kompenzatorna kamata računa se primenom komforne metode obračuna. Dakle i za obračunavanje kompenzatorne kamate se primenjuje navedena formula i postupak obračuna.

Primer obračuna kompenzatorne kamate

iznos carinskog duga

1.000.000,00 dinara,

datum prihvatanja deklaracije za privremeni uvoz

02/02/04

datum stavljanja u slobodan promet

08/11/04

broj dana za obračun

280

komforni koeficijent

0,17524315

Kamata

1.000.000,00 x 0,17524315 = 175.243,15 dinara

 

(Instrukcija Uprave carina, 04/10 br. D-5426/1 od 14.12. 2004. godine)