PRAVILNO SVRSTAVANJE RAZLIČITE ROBE PO CARINSKOJ TARIFI

Zakon o Carinskoj tarifi

član 3

Radi jedinstvene primene propisa na celom carinskom području, odnosno radi svrstavanja robe u skladu sa Carinskom tarifom, dat je pregled pravilnog svrstavanja robe za koje je uočeno da je prilikom sprovođenja carinskog postupka napravljena greška u pogledu svrstavanja po Carinskoj tarifi

"Kontrolom rada carinarnica i uvidom u podatke u Informacionom sistemu carinske službe (ISCS), uočeno je da se određene robe različito svrstavaju po Carinskoj tarifi.

Nejedinstveno svrstavanje dobija još više na značaju zbog razlika u stopi carine (po pravilu svrstavanje je vršeno u tarifne stavove sa nižom stopom carine).

Napred navedeno posebno zaslužuje pažnju kod svrstavanja sledećih roba i to:

1. Svrstavanje voćnih jogurta iz tarifnog broja 0403

U tarifni broj 0403 (stopa carine 20%) svrstavaju se voćni jogurti koji sadrže isključivo dodatke definisane naimenovanjem tarifnog broja 0403. Dodaci, kao što su kukuruzne pahuljice, musli ili nešto drugo, što nije obuhvaćeno naimenovanjem tarifnog broja 0403, isključuje tu vrstu voćnih jogurta iz tarifnog broja 0403.

Takvi proizvodi se svrstavaju u okviru tarifnih brojeva 1901 (stopa carine 30%) ili 1904 (stopa carine 30%).

Obično je na deklaraciji ove vrste robe, u trgovačkom nazivu robe, navedeno da se radi o voćnim jogurtima sa dodatkom kukuruznih pahuljica, muslija i dr. što olakšava identifikaciju robe.

2. Svrstavanje proizvoda pod trgovačkim nazivom "čaj"

Proizvodi koji su deklarisani kao "čaj", u zavisnosti od sastava, mogu se svrstati u tarifni broj 0902 (stopa carine 5%) ako se radi o vrsti čaja koji potiče sa žbunja botaničkog roda "Thea", 0813 (stopa carine od 5% do 20%) ako se radi o plodovima sušenog voća, 1211 (stopa carine 20% ili 10%) ako se radi o pojedinačnim vrstama biljaka koje se koriste za pripremanje "čaja", 2101 (stopa carine 15%) ako se radi o ekstraktima, esencijama i koncentratima čaja, mate-čaja i preparatima na bazi tih ekstrakta, esencija i koncentrata ili na bazi čaja ili mate-čaja ili 2106 (stopa carine 30% ili 20%) ako se radi o mešavini različitih vrsta biljaka koje se koriste za pripremanje "čaja".

"Čajevi" iz tarifnog broja 0813 su obično deklarisani kao "čaj od šipka" (stopa carine 10%), "čaj od sušenog ploda jabuke" (stopa carine 15%), "čaj od sušenog ploda višnje" (stopa carine 10%) i dr., a oblik i vrsta pakovanja nisu od značaja za svrstavanje. Bitno je samo da se radi o pojedinačnim sušenim plodovima voća koji ne sadrže dodatke, koji ovu vrstu "čajeva" isključuju iz tarifnog broja 0813 (tarifni broj 2106). Osušeni delovi voća koji ne predstavljaju plod, a takođe se mogu koristiti za pripremanje "čaja" (npr. peteljke od višanja) svrstavaju se tarifni broj 1211.

"Čajevi" iz tarifnog broja 1211 su obično deklarisani kao "čaj od nane" (stopa carine 20%), "čaj od kamilice" (stopa carine 20%), "čaj od hibiskusa" (stopa carine 10%) i dr., a oblik i vrsta pakovanja nisu od značaja za svrstavanje. Bitno je samo da se radi o pojedinačnim biljkama koje ne sadrže dodatke, koji ovu vrstu "čajeva" isključuju iz tarifnog broja 1211 (tarifni broj 2106).

"Čajevi" iz tarifnog broja 2101 (stopa carine 15%) odnose se na ekstrakte, esencije i koncentrate čaja, mate-čaja i preparate na bazi tih ekstrakta, esencija i koncentrata ili na bazi čaja ili mate-čaja koji potiče sa žbunja botaničkog roda "Thea", a oblik i vrsta pakovanja nisu od značaja za svrstavanje. Bitno je samo da se radi o ekstraktima, esencijama i koncentratima čaja, mate-čaja i preparata na bazi tih ekstrakta, esencija i koncentrata ili na bazi čaja ili mate-čaja koji spada u tarifni broj 0902, a ne "čajeva" koji spadaju u ostale pomenute tarifne brojeve.

"Čajevi" iz tarifnog broja 2106 mogu se svrstati u tarifnu oznaku 2106 90 92 90 (stopa carine 30%) ili tarifnu oznaku 2106 90 98 90 (stopa carine 20%).

Proizvodi koji su obično deklarisani kao "čaj od šumskog voća", "čaj od hibiskusa sa dodatim vitaminima ili propolisom", "čaj od mešavine biljaka sa određene planine" i dr. (oblik i vrsta pakovanja nisu od značaja za svrstavanje), svrstavaju se u tarifnu oznaku 2106 90 92 90 (stopa carine 30%). Bitno je da se radi o mešavini različitih vrsta biljaka koja ne sadrži dodate mlečne masnoće, saharozu, izoglikozu, glikozu ili skrob, odnosno sadrže u količini koja je definisana naimenovanjem tarifne oznake 2106 90 92 90.

Proizvodi koji su obično deklarisani kao "instant čajevi" i kod kojih je na deklaraciji proizvoda navedeno da sadrže, između ostalog, i zaslađivače (šećer), pri čemu oblik i vrsta pakovanja nisu od značaja za svrstavanje, svrstavaju se u tarifnu oznaku 2106 90 98 90 (stopa carine 20%). Bitno je da se radi o mešavini različitih vrsta biljaka ili o pojedinačnim biljkama koje sadrže dodate mlečne masnoće, saharozu, izoglikozu, glikozu ili skrob u količini koja nije obuhvaćena naimenovanjem tarifne oznake 2106 90 92 90.

3. Svrstavanje "masti" u okviru tarifnih brojeva 1516 i 1517

U tarifni broj 1516 (stopa carine 1% ili 3%) svrstavaju se masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, koje su podvrgnute specijalnoj hemijskoj transformaciji (npr. hidrogenizaciji), ali dalje nisu prerađivani.

Primer proizvoda koji su obuhvaćeni ovim tarifnim brojem, između ostalih, su pojedinačna biljna ulja hemijski transformisana (npr. hidrogenizovana palmina mast iz pulpe plodova uljanih palmi ili hidrogenizovana palmina mast iz palminog jezgra-koštice i dr.).

U tarifni broj 1517 (stopa carine 30%) svrstavaju se mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla.

Primer proizvoda koji su obuhvaćeni ovim tarifnim brojem, između ostalih, su mešavine dve različite vrste masti, ili mešavine jedne vrste masti sa dodatim aditivima i dr.

Obično se iz trgovačkog naziva "masti" ne može utvrditi da li se radi o proizvodu iz tarifnog broja 1516 ili 1517, te je za ovu vrstu robe neophodno imati proizvođačku specifikaciju o sastavu robe.

4. Svrstavanje proizvoda u okviru tarifnog podbroja 2106 90

U okviru tarifnog podbroja 2106 90 treba obratiti pažnju na tarifnu oznaku 2106 90 92 90 (stopa carine 30%) i tarifnu oznaku 2106 90 98 90 (stopa carine 20%) s obzirom na to da je podela izvršena u zavisnosti od sastava proizvoda.

Proizvodi koji ne sadrže dodate mlečne masnoće, saharozu, izoglikozu, glikozu ili skrob (pojam "skrob" takođe obuhvata proizvode razlaganja skroba), odnosno sadrže u količini koja je definisana naimenovanjem tarifne oznake 2106 90 92 90 (stopa carine 30%), svrstaće se u pomenutu tarifnu oznaku. Obično se ovi proizvodi deklarišu kao "dijetetski proizvodi" ili dodaci za hranu ("food supplements").

Proizvodi koji sadrže dodate mlečne masnoće, saharozu, izoglikozu, glikozu ili skrob u količini koja nije obuhvaćena naimenovanjem tarifne oznake 2106 90 92 90, svrstaće se u tarifnu oznaku 2106 90 98 90 (stopa carine 20%). Na deklaraciji ovih proizvoda je navedeno prisustvo šećera, skroba, masnoća (koje mogu biti i biljnog porekla) i dr.

5. Svrstavanje proizvoda pod trgovačkim nazivom "energetski napici"

Proizvodi koji se deklarišu kao energetski napici ("energy drink"), pakovani za prodaju na malo (na etiketi obično imaju naštampan tekst "dijetetski proizvod"), svrstavaju se kao bezalkoholna pića u okviru tarifnog broja 2202 (stopa carine 30%).

S obzirom na to da se radi o bezalkoholnom piću koje na deklaraciji ima odštampan tekst "dijetetski proizvod", moguće je da se ova vrsta robe pogrešno svrstava u tarifnu oznaku 2106 90 98 10 (stopa carine 5%) sa naimenovanjem "bezalkoholni preparati, osim na bazi mirisnih materija koji se koriste za proizvodnju pića". Pomenuta tarifna oznaka se odnosi na preparate za proizvodnju pića, a ne na gotova pića pripremljena u pakovanja za prodaju na malo (koja se svrstavaju u tarifni broj 2202).

6. Svrstavanje lekova, u zavisnosti od vrste pakovanja, u okviru tarifnog broja 3004

U tarifni broj 3004 svrstavaju se lekovi koji su pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo (stopa carine 3% ili 5%) kao i "ostali" lekovi pripremljeni u određene doze, ali nisu pripremljeni za prodaju na malo (stopa carine 1% ili 3%).

Pod lekovima pripremljenim u pakovanjima za prodaju na malo (stopa carine 3% ili 5%) podrazumevaju se gotovi lekovi koji su jasno namenjeni za direktnu prodaju korisnicima (privatnim licima, bolnicama, itd.) bez prepakivanja.

U ovu grupu spadaju lekovi tehnološki potpuno dovršeni i upakovani po važećem rešenju po odobrenju nadležnog organa za stavljanje u promet, tako da su pripremljeni za neposrednu upotrebu za terapeutske i profilaktičke svrhe u humanoj medicini i veterinarstvu, što znači da na originalnoj ambalaži proizvođača moraju imati propisane oznake, odnosno etiketu s podacima (broj serije, datum proizvodnje, rok upotrebe leka i dr.) i da su opremljeni uputstvom za upotrebu, koje sadrži hemijski sastav leka, indikacije, kontraindikacije, doziranje, način uzimanja leka i dr.

Pod "ostalim" lekovima (stopa carine 1% ili 3%) podrazumevaju se dozirani lekovi u rasutom stanju koji su u obliku tableta, dražeja, kapsula, ampula i dr. kod kojih je aktivna supstanca tačno dozirana, odnosno koji su pripremljeni kao jednokratne doze za terapeutske i profilaktičke svrhe u humanoj medicini i veterinarstvu, u rasutom stanju. Dozirani lekovi u rasutom stanju su tehnološki potpuno dovršeni, međutim, za razliku od gotovih lekova za prodaju na malo mogu biti pakovani u odgovarajuću ambalažu, ali bez podataka o leku, tj. bez obaveznog uputstva za upotrebu i drugih podataka koji ga čine gotovim lekom.

Navedena razlika u vrsti pakovanja može se ustanoviti pregledom robe, s obzirom na to da iz fakture ove razlike ne moraju biti jasno raspoznatljive. Takođe, prilikom carinjenja robe, treba posebno obratiti pažnju imajući u vidu da su, uglavnom, vrednosti po fakturama velike.

7. Svrstavanje kompletnih krmnih smeša za ishranu riba iz tarifnog broja 2309

Svrstavanje preparata koji se upotrebljavaju za ishranu životinja u okviru tarifnog podbroja 2309 90 (stopa carine 15% ili 20%) izvršeno je u zavisnosti od sastava proizvoda. U okviru pomenutog podbroja svrstavaju se i potpune smeše za ishranu riba.

Tarifne oznake u okviru podbroja 2309 90 sadrže Ex-pozicije 01 (kompletne krmne smeše za ishranu stoke) i 80 (ostalo).

Naimenovanje Ex-pozicije (01) odnosi se na kompletne krmne smeše za ishranu stoke (roba koja se oporezuje sa posebnom poreskom stopom od 8%), a živom stokom, u smislu člana 23. stav 2. tačka 6) Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 i 61/2005), smatraju se goveda, konji, svinje, ovce, koze, živina, domaći zečevi (kunići) i pčele.

Shodno navedenom, kompletne smeše za ishranu riba će se svrstavati, u zavisnosti od sastava, u tarifne oznake u okviru podbroja 2309 90 sa Ex-pozicijom (80) (PDV 18%).

Uprava carina je izdala Akt 01/1.1. broj D-9434/1 od 24.5.2006. godine ("Poreski tretman potpune krmne smeše za ishranu jelena, fazana, divljih svinja i riba sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost").

8. Svrstavanje preparata za pranje i preparata za čišćenje u maloprodajnom pakovanju iz tarifnog broja 3402

Proizvodi koji su deklarisani kao proizvodi za pranje i čišćenje, a pripremljeni su za prodaju na malo (tzv. "kućna hemija") svrstavaju se u tarifnu oznaku 3402 20 90 00 (stopa carine 15%).

U okviru tarifnog podbroja 3402 20, treba obratiti pažnju na naimenovanje tarifne oznake 3402 20 20 00 (stopa carine 10%) koje glasi: "površinski aktivni preparati: pripremljeni za prodaju na malo" i naimenovanje tarifne oznake 3402 20 90 00 (stopa carine 15%) koje glasi "preparati za pranje i preparati za čišćenje: pripremljeni za prodaju na malo".

Obično je na deklaraciji ove vrste robe (tzv. "kućna hemija"), u trgovačkom nazivu robe, navedeno da se radi o preparatu za pranje i preparatu za čišćenje, što olakšava identifikaciju robe.

9. Svrstavanje omekšivača za veš u maloprodajnom pakovanju iz tarifnog broja 3402

Omekšivači za veš, u maloprodajnom pakovanju, koji sadrže površinski aktivne materije, svrstavaju se u tarifnu oznaku 3402 20 90 00 (stopa carine 15%). Predmetna roba se ranije svrstavala u tarifnu oznaku 3809 91 00 00 (stopa carine 1%).

Uprava carina je izdala Akt 01/2.1. broj D-2063/1 od 31.1.2007. godine ("Svrstavanje omekšivača, koji se koriste prilikom pranja veša").

Ova roba se pojavljuje pod različitim trgovačkim nazivima: Lenor, Silan, Ornel i dr.

10. Svrstavanje pripremljenih lepkova iz tarifnog broja 3506

U okviru Glave 35. svrstavaju se lepkovi različitog sastava. Ukoliko su pripremljeni za prodaju na malo, u pakovanjima neto-mase ne preko 1 kg, svrstaće se isključivo u tarifnu oznaku 3506 10 00 00 (stopa carine 8%).

Lepkovi neto-mase preko 1 kg svrstavaju se u odgovarajuće tarifne brojeve od 3501 do 3506 u zavisnosti od konkretnog sastava lepka.

Na deklaraciji ove vrste robe, u trgovačkom nazivu robe, uvek je navedena neto-masa što olakšava identifikaciju robe."

 

(Objašnjenje Uprave carina, 01/2.3 br. D-1233/1 od 21.1.2008. godine)