ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U POSTUPKU UVOZNOG CARINJENJA

Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

tačka 7 stav 1

Potrebno je obezbediti ispravu o usaglašenosti ili akt nadležnog ministarstva o priznavanju važenja inostranih isprava, odnosno znaka usaglašenosti, kao i da ispravu o usaglašenosti izdaje proizvođač, imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti ili nadležni organ državne uprave u skladu sa zakonom

"Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (dalje: Odluka) je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 7/2010 i stupila je na snagu 27.2.2010. godine.

Tačkom 7. stav 1. Odluke, propisano je da je za uvoz robe navedene u Prilogu 5A Odluke potrebno obezbediti ispravu o usaglašenosti ili akt nadležnog ministarstva o priznavanju važenja inostranih isprava, odnosno znaka usaglašenost, kao i da ispravu o usaglašenosti izdaje proizvođač, imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti ili nadležni organ državne uprave u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Sl glasnik RS", br. 36/2009 - dalje: Zakon) i odgovarajućim tehničkim propisima.

Uprava carina Srbije je aktom br. 148-11-483-18/7/3/2009 od 26.2.2010. godine od Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj, Sektor za infrastrukturu kvaliteta, tražila mišljenje o primeni tačke 7. stav 1. Odluke i od istog dobila mišljenje aktom br. 011-00-84/2010-05 od 17.3.2010. godine, o kojem vas obaveštavamo:

Za pojedine robe navedene u Prilogu 5A Odluke, u primeni je samo jedan tehnički propis (naredba ili pravilnik) koji je donet pre 23. maja 2009. godine po stupanju na snagu Zakona, koji propisuje obaveznu sertifikaciju i izdavanje Sertifikata kao jedine isprave o usaglašenosti, od strane akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Za druge robe iz Priloga 5A Odluke, pored propisa koji su doneti pre stupanja na snagu Zakona, u primeni su i novi tehnički propisi (pravilnici):

- Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010);

- Pravilnik o elektromagnetnoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010);

- Pravilnik o bezbednosti mašina ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010);

kojima su transponovane EU direktive Novog pristupa koje sadrže bitno nova rešenja u oblasti tehničkog zakonodavstva, u odnosu na propise koji su doneti do stupanja na snagu Zakona. Ovim propisima je predviđeno da se za proizvode koji se stavljaju na tržište Srbije, kao isprava o usaglašenosti može priložiti ili Potvrda o usaglašenosti ili Sertifikat, a do 1.1.2012. godine.

Na ovaj način, prilikom uvoznog carinjenja robe uvoznik će, po svom izboru, obezbediti i predati na uvid nadležnom carinskom organu jedan od sledećih dokumenata, s obzirom da su isti propisani važećim tehničkim i drugim propisima kao isprave, odnosno akti kojima se dokazuje da proizvod ispunjava sve bezbedonosne i druge zahteve:

• Sertifikat, izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti;

• Rešenje o priznavanju važenja inostrane isprave o usaglašenosti (izdate od strane inostranog tela za ocenjivanje usaglašenosti), izdato od strane nadležnog ministra;

• Izvod iz registra inostranih isprava i znakova usaglašenosti koje važe u Republici Srbiji, izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise - Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

• Potvrda o usaglašenosti, izdata od strane domaćeg akreditovanog tela, odnosno imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti;

• Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti, izdat od strane domaćeg akreditovanog tela, odnosno imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti koje je izdalo Potvrdu o usaglašenosti za konkretan proizvod.

Gore navedene isprave o usaglašenosti, odnosno dokumenta su propisana Zakonom,

- Uredbom o načinu priznavanja inostrane isprave i znakova o usaglašenosti ("Sl. glasnik RS", br. 98/2009),

- Uredbom o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti ("Sl. glasnik RS", br. 98/2009), kao i tehničkim propisima.

Ovim putem obaveštavamo o najbitnijim podacima koje gore navedene isprave o usaglašenosti treba da sadrže.

Sertifikat sadrži, naročito, sledeće podatke:

1. poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sedišta akreditovanog, odnosno Imenovanog tela koje je izdalo Sertifikat;

2. naziv i broj Sertifikata;

3. poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sedišta proizvođača;

4. poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu sedišta podnosioca zahteva;

5. naziv proizvoda koji je predmet Sertifikata, uključujući i marku, tip, odnosno model ili druge podatke radi bliže identifikacije proizvoda, kao i godinu proizvodnje;

6. izričitu izjavu kojom se potvrđuje da je proizvod usaglašen sa zahtevima tehničkog propisa i naziv tog propisa, uključujući i broj službenog glasila u kome je taj propis objavljen, odnosno izjavu kojom se potvrđuje da je proizvod usaglašen sa zahtevima primenjenih standarda;

7. broj izveštaja o ispitivanju ili drugog odgovarajućeg izveštaja na osnovu koga je Sertifikat izdat;

8. rok važenja Sertifikata, ako je to primenjivo;

9. identifikaciju i potpis ovlašćenog lica, odgovornog za izdavanje Sertifikata;

10. mesto i datum izdavanja Sertifikata.

Rešenje o priznavanju inostrane isprave, odnosno znaka usaglašenosti je akt donet od strane ministra nadležnog za donošenje tehničkih propisa kojima se uređuju zahtevi za proizvode na koje se odnosi inostrana isprava, odnosno znak usaglašenosti kojim se priznaje važenja inostrane isprave (isprave o usaglašenosti izdate od strane inostranog tela za ocenjivanje usaglašenosti - sertifikata, izveštaja o ispitivanju, uverenja o kontrolisanju ili drugog dokumenta kojim se potvrđuje usaglašenost proizvoda sa zahtevima inostranog tehničkog propisa) i sadrži, naročito, sledeće podatke:

1. vrstu inostrane isprave;

2. poslovno ime, odnosno naziv i adresu sedišta pravnog subjekta koji je izdao inostranu ispravu;

3. naziv države u kojoj je izdata inostrana isprava;

4. naziv inostranog tehničkog propisa na osnovu koga je izdata inostrana isprava, kao i naziv i broj službenog glasila u kome je taj propis objavljen;

5. vrstu, odnosno naziv proizvoda i druge podatke radi bliže identifikacije proizvoda na koji se odnosi inostrana isprava;

6. rok važenja rešenja.

Rešenje o priznavanju inostrane isprave je dokaz o važenju inostrane isprave, odnosno znaka usaglašenosti u Republici Srbiji, a kao dokaz o važenju te isprave koristi se i izvod iz registra inostranih isprava i znakova usaglašenosti koje vodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Naime, za nove isporuke proizvoda iz uvoza (istog proizvoda, iste vrste odnosno istog tipa proizvoda) za koje je važenje inostrane isprave o usaglašenosti priznato rešenjem nadležnog ministra i upisano u registar inostranih isprava i znakova usaglašenosti ne podnosi se novi zahtev za priznavanje te isprave.

Potvrda o usaglašenosti je isprava koju izdaje domaće akreditovano, odnosno imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti i sadrži, naročito, sledeće podatke:

1. poslovno ime, odnosno naziv proizvođača;

2. naziv pravilnika sa čijim zahtevima se potvrđuje usaglašenost proizvoda i broj službenog glasila u kome je taj pravilnik objavljen;

3. vrstu proizvoda i oznaku tipa proizvoda čija se usaglašenost potvrđuje.

Potvrda o usaglašenosti važi za isti tip, odnosno vrstu proizvoda istog proizvođača tri godine od dana izdavanja.

Za nove isporuke proizvoda iz uvoza (istog proizvođača, iste vrste, odnosno istog tipa proizvoda) za koji je već izdata Potvrda o usaglašenosti, kao dokaz o važenju te potvrde koristi se izvod iz evidencije o izdatim potvrdama koji izdaje domaće telo za ocenjivanje usaglašenosti.

U prilogu ovog raspisa data je tabela, koja predstavlja proširenu verziju Priloga 5A Odluke, koja pored kolone sa tarifnim oznakama, i kolone sa naimenovanjem robe, sadrži kolonu sa nazivima tehničkih propisa (pravilnici i/ili naredbe) koji se primenjuju na robe navedene u prethodne dve kolone i naziv nadležnog ministarstva za sprovođenje tih propisa, kolonu sa vrstama isprava o usaglašenosti, odnosno drugih dokumenata koji mogu da prate robu prilikom uvoza i kolonu sa šiframa isprava o usaglašenosti unetih u informacioni sistem uprave carina - ISCS.

Uvidom u tabelu u prilogu uočava se da postoje dve različite grupe isprava, dokumenata. Naime, prilikom uvoznog carinjenja robe potrebno je da uvoznik ili pribavi jednu od tri isprave o usaglašenosti, odnosno akt nadležnog ministra, ili je potrebno da pribavi jednu od pet isprava o usaglašenosti, odnosno akt nadležnog ministra.

U ISCS su u vezi sa tim unete dve nove šifre dokumenata U78, odnosno U79 koje predstavljaju grupu isprava, dokumenata. Kako zbog ograničenog broja karaktera u Modulu Kodeks šifara u ISCS nije moglo da se upiše puno naimenovanje šifre, odnosno nisu mogli da se upišu potpuni nazivi isprava o usaglašenosti, odnosno drugih dokumenata upisan je skraćeni naziv, dok će u Pravilniku o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (dalje: Pravilnik) biti dati puni nazivi neophodnih isprava/dokumenata, kao što je prikazano u dole datoj tabeli:

ŠIFRA U ISCS / PRAVILNIKU

NAIMENOVANJE
ŠIFRE U ISCS-u

NAIMENOVANJE ŠIFRE U PRAVILNIKU

U78

Isprava o usaglašenosti / akt nadležnog ministra I - tri dokumenta

Sertifikat, ili Rešenje o priznavanju važenja inostrane isprave o usaglašenosti, ili Izvod iz registra inostranih isprava i znakova usaglašenosti koji važe u Republici Srbiji

U79

Isprava o usaglašenosti / akt nadležnog ministra II - pet dokumenata

Potvrda o usaglašenosti, ili Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti, ili Sertifikat, ili Rešenje o priznavanju važenja inostrane isprave o usaglašenosti, ili Izvod iz registra inostranih isprava i znakova usaglašenosti koji važe u Republici Srbiji izdat od strane Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja

U ISCS su gore navedene šifre dokumenata povezane sa pripadajućim tarifnim stavovima od 30.3.2010. godine, dok su do sada važeća šifra dokumenta U72 - Uverenje, odnosno mišljenje za robu koja podleže obaveznom atestiranju zatvorena za te iste tarifne stavove sa danom 29.3.2010. godine.

Atesti, koja su prilikom uvoznog carinjenja uvoznici do sada prilagali za robu navedenu u Prilogu 5A Odluke, važeći su do roka naznačenog u atestu, tako da se i oni mogu prilagati pri carinjenju roba koje su povezane sa novim šiframa U78, odnosno U79.

Ovom prilikom napominjemo da kako novouvedene šifre nisu objavljene u Pravilniku, uvoznici i špediteri nisu u mogućnosti da se blagovremeno informišu o postojanju istih, tako da mandatne kazne, koje se naplaćuju shodno članu 384. Carinskog zakona, za greške vezane za ova uverenja ne treba naplaćivati, do trenutka objavljivanja šifara u Pravilniku."

 

(Objašnjenje Uprave carina, br. 148-II-483-01-88/2/2010 od 23.3.2010. godine)

 

Prilog:

TABELA

TARIFNA OZNAKA

NAIMENOVANJE

PROPIS

VRSTA ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI ILI AKT NADLEŽNOG MINISTRA KOJE JE POTREBNO OBEZBEDITI PRILIKOM UVOZA

ŠIFRA U ISCS

1

2

3

4

 

2523

Portland cement, aluminatni cement, cement od zgure, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi uključujući obojene i u obliku klinkera:

Naredba o obaveznom atestiranju cementa ("Sl. list SFRJ", br. 34/85 i 67/86)
nadležnost:
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja (MŽSPP)

1. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. REŠENJE O PRIZNAVANJUVAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za poslove građevinarstva (MŽSPP)
ili
3. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja)

U78

2523 10 00 00

- Cement u obliku klinkera

 

- Portland cement:

2523 21 00 00

-- beli cement, veštački obojen ili neobojen

2523 29 00 00

-- ostali

2523 30 00 00

- Aluminatni cement

4410

Ploče iverice, ploče zvane "oriented strand board" (OSB) i slične ploče (npr. "wafer-board") od drveta ili drugih drvenastih (ligninskih) materijala, neaglomerisanih ili aglomerisanih smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima:

Naredba o obaveznom atestiranju ploča iverica za opštu upotrebu i građevinarstvu ("Sl. list SFRJ", br. 61/83)
nadležnost:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)

1. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)
ili
3. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

U78

 

- Od drveta

4410 11

-- ploče iverice:

4410 11 10 00

--- neobrađene ili dalje neobrađivane sem brušenja

4410 11 30 00

--- površinski prevučene hartijom koja je impregnisana melaminom

4410 11 50 00

--- površinski prevučene ukrasnim laminatima od plastičnih masa

4410 11 90 00

--- ostale

4410 12

-- ploče zvane "oriented strand board" (OSB):

4410 12 10 00

--- neobrađene ili dalje neobrađivane sem brušenja

4410 12 90 00

--- ostale

4410 19

-- ostale:

4410 19 00 10

--- ploče zvane "wafer-board"

U78

4410 19 00 90

--- ostale

4410 90 00 00

- Ostalo

5201 00

Pamuk, nevlačen ili nečešljan:

Naredba o obaveznom atestiranju pamuka ("Sl. list SFRJ", br. 65/84 i 44/88)
nadležnost:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)

1. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)
ili
3. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

U78

5201 00 10 00

- Hidrofilni ili beljen

5201 00 90 00

- Ostali

7318

Vijci, navrtke, tirfoni, vijci sa kukom, zakivci, zatezni klinovi, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od gvožđa ili čelika:

Naredba o obaveznom atestiranju vijaka, navrtki i podloški za spojeve nosećih čeličnih konstrukcija ("Sl. list SFRJ", br. 61/85)
nadležnost:
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja (MŽSPP)

1. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za poslove građevinarstva (MŽSPP)
ili
3. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

U78

 

- Proizvodi sa navojem:

7318 15

-- ostali vijci, sa ili bez svojih navrtki ili podloški:

 

--- ostali:

 

---- ostali:

 

----- bez glave:

 

------ ostali, zatezne čvrstoće:

7318 15 41 00

------- manje od 800 MPa

7318 15 49 00

------- 800 MPa ili više

8407

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću svećice, sa naizmeničnim ili obrtnim kretanjem klipa:

Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje ("Sl. list SFRJ", broj 30/91)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
nadležnost:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)

1. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI - izdata od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. IZVOD IZ EVIDENCIJE O IZDATOJ POTVRDI O USAGLAŠENOSTI - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
3. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
4. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)
ili
5. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

U79

 

- Pogonski motori za plovila:

8407 21

-- vanbrodski motori:

8407 21 10 00

--- zapremine ne preko 325 cm3

 

--- zapremine preko 325 cm3

8407 21 91 00

---- snage ne preko 30 kW

8407 21 99 00

---- snage preko 30 kW

8413

Pumpe za tečnosti, opremljene ili ne mernim uređajima; elevatori tečnosti:

Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje ("Sl. list SFRJ", br. 30/91)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu unutar određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
nadležnost:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)

1. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI - izdata od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. IZVOD IZ EVIDENCIJE O IZDATOJ POTVRDI O USAGLAŠENOSTI - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
3. SERTIFIKAT - izdat od domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
4. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)
ili
5. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

U79

8413 70

- Ostale centrifugalne pumpe:

 

-- potapajuće pumpe:

8413 70 21 00

--- jednostepene

8413 70 29 00

--- višestepene

8413 70 30 00

-- cirkulacione pumpe za grejne sisteme i snabdevanje toplom vodom

 

-- ostale, sa izlaznim prečnikom:

 

--- ne preko 15 mm:

8413 70 35 90

---- ostale

 

--- preko 15 mm:

 

---- pumpe sa kanalnim i bočnokanalnim lopatičnim kolom (obodne)

8413 70 45 90

----- ostale

8414

Vazdušne ili vakuum pumpe, vazdušni ili gasni kompresori i ventilatori; ventilacioni ili recirkulacioni odstranjivači mirisa sa ugrađenim ventilatorom, uključujući one opremljene filterima:

Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje ("Sl. list SFRJ", br. 30/91)
Naredba o obaveznom atestiranju električnih aparata za domaćinstvo ("Sl. list SFRJ", br. 43/88)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu unutar određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
nadležnost:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)

1. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI - izdata od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. IZVOD IZ EVIDENCIJE O IZDATOJ POTVRDI O USAGLAŠENOSTI - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
3. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili

4. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)
ili
5. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

U79

 

- Ventilatori:

8414 51

-- stoni, podni, zidni, prozorski, plafonski ili krovni ventilatori sa ugrađenim elektromotorom snage ne preko 125 W:

8414 51 00 90

--- ostali

8414 59

-- ostali:

 

--- aksijalni ventilatori:

8414 59 20 90

---- ostali

 

--- centrifugalni ventilatori

8414 59 40 90

---- ostali

U79

8414 60 00 00

- Odstranjivači mirisa sa maksimalnom horizontalnom stranicom do 120 cm

8415

Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može regulisati nezavisno od temperature:

8415 10

- Prozorski ili zidni, vrste kao samostalne (kompaktne) jedinice ili kao "split-sistemi" - razdvojene jedinice:

8415 10 10 00

-- samostalni (kompaktni)

8415 10 90 00

-- razdvojene jedinice - ("split-sistemi")

8418

Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415:

Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje ("Sl. list SFRJ", br. 30/91)
Naredba o obaveznom atestiranju električnih aparata za domaćinstvo ("Sl. list SFRJ", br. 43/88)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu unutar određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
nadležnost:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)

1. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI - izdata od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. IZVOD IZ EVIDENCIJE O IZDATOJ POTVRDI O USAGLAŠENOSTI - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
3. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
4. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)
ili
5. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

U79

8418 10

- Kombinacije frižidera i zamrzivača, sa zasebnim vratima:

 

-- zapremine preko 340 l:

8418 10 20 90

--- ostali

 

-- ostali:

8418 10 80 90

--- ostali

 

- Frižideri za domaćinstvo:

8418 21

-- kompresioni:

8418 21 10 00

--- zapremine preko 340 l

 

--- ostali:

8418 21 51 00

---- stoni

8418 21 59 00

---- za ugradnju

 

---- ostali, zapremine:

8418 21 91 00

----- ne preko 250 l

8418 21 99 00

----- preko 250 l, ali ne preko 340 l

8418 29

-- ostali

8418 29 00 10

--- apsorpcioni, električni

U79

8418 29 00 90

--- ostali

8418 30

- Zamrzivači u obliku sanduka, zapremine ne preko 800 l:

 

-- zapremine ne preko 400 l

8418 30 20 90

--- ostali

 

-- zapremine preko 400 l, ali ne preko 800 l

8418 30 80 90

--- ostali

8418 40

- Zamrzivači u obliku ormara, zapremine ne preko 900 l:

 

-- zapremine ne preko 250 l:

8418 40 20 90

--- ostali

 

-- zapremine preko 250 l, ali ne preko 900 l

8418 40 80 90

--- ostali

8418 50

- Ostala oprema (sanduci, ormani, pultovi, vitrine i slično) za čuvanje i izlaganje, sa ugrađenim uređajima za hlađenje ili zamrzavanje:

 

-- rashladne vitrine i pultovi (sa ugrađenom rashladnom jedinicom ili isparivačem):

8418 50 11 00

--- za čuvanje zamrznute hrane

8418 50 19 00

--- ostali

8418 50 90 00

-- ostala oprema za hlađenje

8419

Mašine, uređaji ili laboratorijska oprema, električno zagrevani ili ne, (osim peći i ostale opreme iz tarifnog broja 8514), za obradu materijala promenom temperature, kao što je: grejanje, kuvanje, prženje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parenje, sušenje, evaporizacija, vaporizacija, kondenzacija ili rashlađivanje, osim mašina i uređaja za domaćinstvo; protočnih i akumulacioni grejači vode, neelektrični:

8419 20 00 00

- Medicinski, hirurški ili laboratorijski aparati za sterilizaciju

8421

Centrifuge, uključujući mašine za centrifugalno sušenje; uređaji za filtriranje i prečišćavanje tečnosti ili gasova:

 

- Centrifuge, uključujući mašine za centrifugalno sušenje:

U79

8421 12 00 00

-- mašine za centrifugalno sušenje rublja

8422

Mašine za pranje posuđa; mašine za čišćenje i sušenje boca i drugih sudova; mašine za punjenje, zatvaranje, hermetičko zatvaranje i etiketiranje boca, limenki, kutija, vreća i drugih kontejnera; mašine za kapsliranje boca, tegli, tuba i sličnih kontejnera; ostale mašine za pakovanje i zavijanje (uključujući mašine koje rade pomoću termoskupljajućih folija); mašine za gaziranje pića:

 

- Mašine za pranje posuđa:

8422 11 00 00

-- za domaćinstvo

8422 19 00 00

-- ostale

8424

Mehanički uređaji (uključujući na ručni pogon) za izbacivanje, disperziju ili raspršavanje tečnosti ili praha; aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne; pištolji za prskanje i slični uređaji; mašine za izbacivanje pare ili peska i slične mašine za izbacivanje mlaza:

Naredba o obaveznom atestiranju ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara ("Sl. list SFRJ", br. 16/83)
nadležnost:
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP)

1. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za protivpožarnu zaštitu (MUP)
ili
3. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

U78

8424 10

- Aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne:

8424 10 00 90

--- ostali

8443

Mašine za štampanje koje se upotrebljavaju za štampanje pomoću ploča, cilindara i drugih štamparskih formi iz tarfinog broja 8442; ostali štampači, mašine za kopiranje i telefaks mašine, kombinovane ili ne, njihovi delovi i pribor:

Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje ("Sl. list SFRJ", br. 30/91)
Naredba o obaveznom atestiranju elektronskih aparata za domaćinstvo i sličnu upotrebu ("Sl. list SFRJ", br. 8/87)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu unutar određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)

1. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI - izdata od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. IZVOD IZ EVIDENCIJE O IZDATOJ POTVRDI O USAGLAŠENOSTI - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
3. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
4. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)
ili
5. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

 

 

- ostali štampači, mašine za kopiranje i telefaks mašine, kombinovane ili ne:

U79

8443 31

-- mašine koje vrše dve ili više funkcija štampanja, kopiranja ili telefaks prenosa, sposobne za povezivanje na mašinu za automatsku obradu podataka ili na mrežu:

8443 31 10 00

--- mašine koje vrše funkciju kopiranja i telefaks prenosa, a koje ne mogu da kopiraju više od 12 monohromatskih strana u minuti, sa ili bez funkcije štampanja

 

--- ostale:

8443 31 91 00

---- mašine koje vrše funkciju kopiranja skeniranjem originala i štampanjem kopija pomoću mašine za elektrostatičku štampu

8443 31 99 00

---- ostale

8443 32

-- ostale koje se mogu povezati na mašinu za automatsku obradu podataka ili na mrežu:

8443 32 10 00

--- štampači

 

--- ostale:

8443 32 91 00

---- mašine koje vrše funkciju kopiranja skeniranjem originala i štampanjem kopija pomoću mašine za elektro-statičku štampu

8443 32 93 00

---- ostale mašine za fotokopiranje sa ugrađenim optičkim sistemom

8443 32 99 00

---- ostale

8443 39

-- ostale

8443 39 10 00

--- mašine koje vrše funkciju kopiranja skeniranjem originala i štampanjem kopija pomoću mašine za elektro-statičku štampu

 

--- ostale mašine za fotokopiranje:

8443 39 31 00

---- sa ugrađenim optičkim sistemom

8443 39 39 00

---- ostale

8443 39 90 00

--- ostale

8450

Mašine za pranje, za domaćinstvo i perionice, uključujući mašine koje peru i suše:

Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje ("Sl. list SFRJ", br. 30/91)
Naredba o obaveznom atestiranju električnih aparata za domaćinstvo ("Sl. list SFRJ", br. 43/88)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu unutar određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
nadležnost:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)

1. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI - izdata od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. IZVOD IZ EVIDENCIJE O IZDATOJ POTVRDI O USAGLAŠENOSTI - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
3. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
4. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)
ili
5. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

 

 

- Mašine kapaciteta suvog rublja ne preko 10 kg:

8450 11

-- potpuno automatske mašine:

 

--- kapaciteta suvog rublja ne preko 6 kg:

U79

8450 11 11 00

---- mašine koje se pune sa prednje strane

8450 11 19 00

---- mašine koje se pune odozgo

8450 11 90 00

--- kapaciteta suvog rublja preko 6 kg, ali ne preko 10 kg

8450 12 00 00

-- ostale, sa uređajem za centrifugalno sušenje

8450 19 00 00

-- ostale

8450 20 00 00

- Mašine kapaciteta suvog rublja preko 10 kg

8451

Mašine (osim mašina iz tar. br. 8450) za pranje, čišćenje, ceđenje, sušenje, peglanje (uključujući prese za oblikovanje i fiksiranje formi), beljenje, bojenje, apretiranje, dovršavanje, prevlačenje ili impregnisanje tekstilnog prediva, tkanina, pletenina i dr., ili gotovih tekstilnih predmeta i mašine za nanošenje preparata na osnovnu tkaninu ili drugu podlogu koja se koristi u proizvodnji podnih pokrivki kao što je linoleum; mašine za namotavanje, odmotavanje, savijanje, sečenje ili zupčasto izrezivanje tekstilnih tkanina:

8451 10 00 00

- Mašine za hemijsko čišćenje

 

- Mašine za sušenje:

8451 21 00 00

-- kapaciteta suvog rublja ne preko 10 kg

8451 29 00 00

-- ostale

8451 30

- Mašine i prese za peglanje (uključujući prese za oblikovanje i fiksiranje formi):

 

-- električno grejane, snage:

8451 30 10 00

--- ne preko 2500 W

8451 30 30 00

--- preko 2500 W

8451 30 80 00

-- ostale

8452

Mašine za šivenje, osim mašina za prošivanje knjiga iz tar. br. 8440; nameštaj, stalci i poklopci predviđeni za mašine za šivenje; igle za mašine za šivenje:

 

- Ostale mašine za šivenje:

U79

8452 21 00 00

-- automatske

8452 29 00 00

-- ostale

8467

Ručne alatke, pneumatske, hidraulične ili sa ugrađenim električnim ili neelektričnim motorom:

Naredba o obaveznom atestiranju prenosnih alata sa elektromotorima ("Sl. list SFRJ", br. 30/91)
Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje ("Sl. list SFRJ", br. 30/91)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
Pravilnik o bezbednosti mašina ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
nadležnost:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)

1. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI - izdata od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. IZVOD IZ EVIDENCIJE O IZDATOJ POTVRDI O USAGLAŠENOSTI - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
3. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
4. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)
ili
5. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

U79

 

- Sa ugrađenim elektromotorom:

8467 21

-- bušilice svih vrsta:

8467 21 10 00

--- koje mogu da rade bez spoljnjeg izvora napajanja

 

--- ostale:

8467 21 91 00

---- elektropneumatske

8467 21 99 00

---- ostale

8467 22

-- testere:

8467 22 10 00

--- lančane testere

8467 22 30 00

--- kružne testere

8467 22 90 00

--- ostalo

8467 29

-- ostale:

8467 29 10 00

--- vrsta koje se koriste za obradu tekstilnih materijala

 

--- ostale:

8467 29 30 00

---- koje mogu da rade bez spoljnjeg izvora napajanja

 

---- ostale:

 

----- za brušenje:

8467 29 51 00

------ ugaone brusilice

8467 29 53 00

------ brusilice sa brusnom trakom

8467 29 59 00

------ ostale

8467 29 70 00

----- za rendisanje

8467 29 80 00

----- za rezanje šiblja ili za košenje trave duž ivica travnjaka

8467 29 90 00

----- ostalo

8470

Mašine za računanje i mašine džepnih dimenzija za beleženje, reprodukciju i prikazivanje podataka, sa funkcijama za računanje; knjigovodstvene mašine, mašine za frankiranje, mašine za izdavanje karata i slične mašine, sa ugrađenim uređajem za računanje; registar kase:

Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje ("Sl. list SFRJ", br. 30/91)
Naredba o obaveznom atestiranju elektronskih aparata za domaćinstvo i sličnu upotrebu ("Sl. list SFRJ", br. 8/87)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu unutar određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
nadležnost:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)

1. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI - izdata od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. IZVOD IZ EVIDENCIJE O IZDATOJ POTVRDI O USAGLAŠENOSTI - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
3. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
4. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)
ili
5. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

 

8470 10 00 00

- Elektronske mašine za računanje, koje mogu da rade bez spoljnog izvora električne energije i mašine džepnih dimenzija za beleženje, reprodukciju i prikazivanje podataka, sa funkcijama za računanje

U79

 

- Ostale elektronske mašine za računanje:

8470 21 00 00

-- sa ugrađenim uređajem za štampanje

8470 29 00 00

-- ostale

8470 30 00 00

- Ostale mašine za računanje

8470 50 00 00

- Registar kase

8470 90 00 00

- Ostale

8471

Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, mašine za prepisivanje podataka na nosioce podataka u kodiranom obliku i mašine za obradu takvih podataka, nepomenute ili neobuhvaćene na drugom mestu:

8471 30 00 00

- Portabl digitalne mašine za automatsku obradu podataka, mase do 10 kg, koje se sastoje od najmanje jedne centralne jedinice, tastature i displeja

 

- Ostale mašine za automatsku obradu podataka:

8471 41 00 00

-- koje u istom kućištu imaju najmanje jednu centralnu jedinicu, kao i jednu ulaznu jedinicu i jednu izlaznu jedinicu ili jednu kombinovanu ulazno-izlaznu jedinicu:

8471 49 00 00

-- ostale, isporučene kao sistemi

8471 50 00 00

- Centralne jedinice osim onih iz tar. podbr. 8471 41 i 8471 49, uključujući one koje u istom kućištu imaju jednu ili dve od sledećih vrsta jedinica: memorijske jedinice, ulazne jedinice, izlazne jedinice

8472

Ostale kancelarijske mašine (npr.: mašine za umnožavanje-hektografske ili na matrice, mašine za adresiranje, automatske mašine za isplatu novčanica, mašine za sortiranje, brojanje i uvijanje metalnog novca, mašine za oštrenje olovaka, mašine za perforiranje i spajanje žičanim kopčama:

Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje ("Sl. list SFRJ", br. 30/91)
Naredba o obaveznom atestiranju elektronskih aparata za domaćinstvo i sličnu upotrebu
("Sl. list SFRJ", br. 8/87)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu unutar određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
nadležnost:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)

1. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI - izdata od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. IZVOD IZ EVIDENCIJE O IZDATOJ POTVRDI O USAGLAŠENOSTI - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
3. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
4. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI- doneto od strane ministra nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)
ili
5. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

 

8472 10 00 00

- Mašine za umnožavanje

8472 30 00 00

- Mašine za sortiranje, presavijanje, ubacivanje u koverte ili omote, otvaranje, zatvaranje ili pečaćenje pošte i mašine za prilepljivanje ili poništavanje poštanskih maraka

U79

8472 90

- Ostalo:

8472 90 10 00

-- mašine za sortiranje, brojanje i pakovanje novca

8472 90 30 00

-- automatske mašine za izdavanje, deponovanje i transfer novca

8472 90 70 00

-- ostale

8501

Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata):

Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje ("Sl. list SFRJ", br. 30/91)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu unutar određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
nadležnost:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)

1. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI - izdata od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. IZVOD IZ EVIDENCIJE O IZDATOJ POTVRDI O USAGLAŠENOSTI - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
3. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
4. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)
ili
5. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

 

U79

 

- Generatori naizmenične struje:

8501 61

-- snage ne preko 75 kVA:

 

--- snage ne preko 7,5 kVA:

8501 61 20 90

---- ostali

 

--- snage preko 7,5 kVA, ali ne preko 75 kVA:

8501 61 80 90

---- ostali

8501 62

-- snage preko 75 kVA, ali ne preko 375 kVA

8501 62 00 90

--- ostali

8501 63

-- snage preko 375 kVA, ali ne preko 750 kVA:

8501 63 00 90

--- ostali

8501 64 00 00

-- snage preko 750 kVA

8502

Električni generatorski agregati i rotacioni konvertori (pretvarači)

 

- Generatorski agregati sa klipnim motorom s unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel motori):

8502 11

-- snage ne preko 75 kVA:

 

--- snage ne preko 7,5 kVA:

8502 11 20 90

---- ostali

 

--- snage preko 7,5 kVA, ali ne preko 75 kVA:

8502 11 80 90

---- ostali

8502 12

-- snage preko 75 kVA, ali ne preko 375 kVA

8502 12 00 90

--- ostali

8502 13

-- snage preko 375 kVA

 

--- snage preko 375 kVA, ali ne preko 750 kVA

8502 13 20 90

---- ostali

 

--- snage preko 750 kVA, ali ne preko 2000 kVA

8502 13 40 90

---- ostali

 

--- snage preko 2000 kVA

8502 13 80 90

---- ostali

8502 20

- Generatorski agregati sa klipnim motorom s unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:

 

-- snage ne preko 7,5 kVA

8502 20 20 90

--- ostali

 

-- snage preko 7,5 kVA, ali ne preko 375 kVA

8502 20 40 90

--- ostali

 

-- snage preko 375 kVA, ali ne preko 750 kVA

8502 20 60 90

--- ostali

 

-- snage preko 750 kVA

8502 20 80 90

--- ostali

 

- Ostali generatorski agregati:

8502 31 00 00

-- sa pogonom na vetar

8502 39

-- ostali:

 

--- turbogeneratori

8502 39 20 90

---- ostali

 

--- ostali:

8502 39 80 90

---- ostali

8502 40

- Električni rotacioni konvertori (pretvarači):

8502 40 00 90

-- ostali

8504

Električni transformatori, statički konvertori (npr.: ispravljači) i induktivni kalemovi:

Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje ("Sl. list SFRJ", br. 30/91)
Naredba o obaveznom atestiranju elektronskih aparata za domaćinstvo i sličnu upotrebu ("Sl. list SFRJ", br. 8/87)
Naredba o obaveznom atestiranju električnih aparata za domaćinstvo ("Sl. list SFRJ", br. 43/88)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu unutar određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
nadležnost:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)

1. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI - izdata od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. IZVOD IZ EVIDENCIJE O IZDATOJ POTVRDI O USAGLAŠENOSTI - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
3. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
4. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)
ili
5. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

U79

8504 40

- Statički konvertori (pretvarači):

 

-- za telekomunikacije, mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice

8504 40 30 90

--- ostali

 

--- polikristalni poluprovodnički ispravljači (selenski)

8504 40 40 90

---- ostali

 

--- ostali:

 

---- punjači akumulatora:

8504 40 55 90

----- ostali

 

---- ostali:

 

----- ispravljači

8504 40 81 90

------ ostali

 

----- invertori:

 

------ snage ne preko 7,5 kVA:

8504 40 84 90

------- ostali

 

------ snage preko 7,5 kVA

8504 40 88 90

------- ostali

 

----- ostali

8504 40 90 90

------ ostali

8508

Usisivači

Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje ("Sl. list SFRJ", br. 30/91)
Naredba o obaveznom atestiranju električnih aparata za domaćinstvo ("Sl. list SFRJ", br. 43/88)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu unutar određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
nadležnost:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)

1. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI - izdata od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. IZVOD IZ EVIDENCIJE O IZDATOJ POTVRDI O USAGLAŠENOSTI - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
3. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
4. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)
ili
5. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

U79

 

- Sa ugrađenim elektromotorom:

8508 11 00 00

-- snage ne preko 1500 W i sa vrećom za prašinu ili drugim prihvatačem za prašinu kapaciteta ne preko 20 l

8508 19

-- ostali

8508 19 00 10

--- usisivači, uključujući usisivače za suve i mokre materije

8508 19 00 90

--- ostali

8509

Elektromehanički aparati za domaćinstvo, sa ugrađenim elektromotorom, osim usisivača iz tar. broja 8508:

8509 40 00 00

- Aparati za mlevenje i mešanje hrane; sokovnici za voće i povrće

8509 80 00 00

- Ostali aparati

8510

Aparati za brijanje i šišanje i aparati za depilaciju, sa ugrađenim elektromotorom:

8510 10 00 00

- Aparati za brijanje

8510 20 00 00

- Aparati za šišanje

8510 30 00 00

- Aparati za depilaciju

8513

Prenosne električne svetiljke sa sopstvenim izvorom energije (npr.: primarne baterije, akumulatori ili diname), osim opreme za osvetljavanje iz tar. broja 8512:

Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje ("Sl. list SFRJ", br. 30/91)
Naredba o obaveznom atestiranju elektronskih aparata za domaćinstvo i sličnu upotrebu ("Sl. list SFRJ", br. 8/87)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu unutar određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", broj /10)
nadležnost:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)

1. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI - izdata od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. IZVOD IZ EVIDENCIJE O IZDATOJ POTVRDI O USAGLAŠENOSTI - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
3. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
4. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)
ili
5. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

U79

8513 10 00 00

- Svetiljke

8515

Mašine i aparati za meko i tvrdo lemljenje i zavarivanje, električni (uključujući električno zagrevani gas), laserski ili na principu druge svetlosti ili fotonskog snopa, ultrazvuka, elektronskog snopa, magnetnih impulsa ili luka plazme, uključujući i one koji mogu da vrše sečenje; električne mašine i aparati za vruće prskanje metala ili kermeta:

Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje ("Sl. list SFRJ", br. 30/91)
Naredba o obaveznom atestiranju električnih aparata za domaćinstvo ("Sl. list SFRJ", br. 43/88)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu unutar određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
nadležnost:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)

1. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI - izdata od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. IZVOD IZ EVIDENCIJE O IZDATOJ POTVRDI O USAGLAŠENOSTI - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
3. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
4. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)
ili
5. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

U79

 

- Mašine i aparati za meko i tvrdo lemljenje:

8515 11 00 00

-- lemilice i pištolji za meko lemljenje

8515 19 00 00

-- ostalo

U79

8516

Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači; električni aparati za grejanje prostora i električni uređaji za grejanje tla; elektro-termički aparati za uređivanje kose (npr.: aparati za sušenje kose, aparati za kovrdžanje kose) i aparati za sušenje ruku; električne pegle; ostali elektrotermički uređaji za domaćinstvo; električni grejni otpornici, osim onih iz tar. broja 8545:

Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje ("Sl. list SFRJ", br. 30/91)
Naredba o obaveznom atestiranju električnih aparata za domaćinstvo ("Sl. list SFRJ", br. 43/88)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu unutar određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
nadležnost:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)

1. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI - izdata od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. IZVOD IZ EVIDENCIJE O IZDATOJ POTVRDI O USAGLAŠENOSTI - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
3. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
4. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)
ili
5. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

U79

8516 10

- Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači:

 

-- grejači vode:

8516 10 11 00

--- protočni

8516 10 19 00

--- ostali

 

- Električni aparati za grejanje prostora i električni aparati za grejanje tla:

8516 21 00 00

-- akumulacioni

8516 29

-- ostali:

8516 29 10 00

--- radijatori napunjeni tečnošću

8516 29 50 00

--- konvekcioni grejači

 

--- ostali:

8516 29 91 00

---- sa ugrađenim ventilatorom

8516 29 99 00

---- ostali

 

- Elektrotermički aparati za uređivanje kose i sušenje ruku:

8516 31

-- aparati za sušenje kose:

8516 31 10 00

--- haube za sušenje

8516 31 90 00

--- ostali

8516 32 00 00

-- ostali aparati za uređivanje kose

8516 33 00 00

-- aparati za sušenje ruku

8516 40

- Električne pegle:

8516 40 10 00

-- pegle na paru

8516 40 90 00

-- ostale

8516 50 00 00

- Mikrotalasne pećnice

8516 60

- Ostale pećnice; štednjaci, aparati za kuvanje, rešoi, roštilji i ražnjevi:

8516 60 10 00

-- štednjaci (koji imaju najmanje jednu pećnicu i grejnu ploču)

 

-- aparati za kuvanje i rešoi, sa jednom ili više grejnih ploča:

8516 60 51 00

--- za ugradnju

8516 60 59 00

--- ostalo

8516 60 70 00

-- roštilji i ražnjevi

8516 60 80 00

-- pećnice za ugradnju

8516 60 90 00

-- ostalo

 

- Ostali elektrotermički uređaji:

8516 71 00 00

-- aparati za pripremanje kafe ili čaja

8516 72 00 00

-- tosteri

8516 79

-- ostalo:

8516 79 20 00

--- za prženje sa mnogo masnoće (friteze)

8516 79 70 00

--- ostali

8518

Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; slušalice, uključujući sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika; audio-frekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka:

Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje ("Sl. list SFRJ", br. 30/91)
Naredba o obaveznom atestiranju elektronskih aparata za domaćinstvo i sličnu upotrebu ("Sl. list SFRJ", br. 8/87)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu unutar određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
nadležnost:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)

1. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI - izdata od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. IZVOD IZ EVIDENCIJE O IZDATOJ POTVRDI O USAGLAŠENOSTI - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
3. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
4. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministra nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)
ili
5. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

U79

 

- Zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama:

8518 21

-- zvučne kutije sa jednim zvučnikom:

8518 21 00 90

--- ostale

8518 22

-- zvučne kutije sa više zvučnika:

8518 22 00 90

--- ostale

8519

Aparati za reprodukciju ili snimanje zvuka:

8519 20

- Aparati koji se puštaju u rad pomoću novčića, banknota, bankovnih kartica, žetona ili pomoću drugih načina plaćanja:

8519 20 10 00

-- gramofoni koji se puštaju u rad metalnim novcem ili žetonom

 

-- ostali

8519 20 91 00

--- sa laserskim sistemom očitavanja

8519 20 99 00

--- ostali

8519 30 00 00

- Gramofoni

 

- Ostali aparati:

8519 81

-- koji koriste magnetne, optičke ili poluprivodničke podloge:

 

--- aparati za reprodukciju zvuka (uključujući i kasetofone), koji nemaju ugrađen uređaj za snimanje zvuka:

8519 81 11 00

---- diktafoni

 

---- ostali aparati za reprodukciju zvuka:

8519 81 15 00

----- kasetofoni džepnih dimenzija

 

----- ostali, kasetni:

8519 81 21 00

------ sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja

8519 81 25 00

------ ostali

 

----- ostali:

 

------ sa laserskim sistemom očitavanja

8519 81 35 00

------- ostali

8519 81 45 00

------ ostali

 

--- ostali aparati

8519 81 51 00

---- aparati za diktiranje koji ne mogu da rade bez spoljnog izvora energije

U79

 

---- ostali magnetofoni sa ugrađenim uređajima za reprodukciju zvuka

 

----- kasetni

 

------ sa ugrađenim pojačivačem i jednim ili više ugrađenih zvučnika

8519 81 55 00

------- koji mogu da rade bez spoljnog izvora energije

8519 81 61 00

------- ostali

8519 81 65 00

------ džepnih dimenzija

8519 81 75 00

------ ostali:

8519 81 81 00

------ koji koriste magnetnu traku na koturu, sa mogućnošću snimanja i reprodukcije zvuka sa jednom brzinom od 19 cm/s ili sa različitim brzinama od kojih je jedna 19 cm/s, a ostale su manje

8519 81 85 00

------ ostali

8519 81 95 00

---- ostali

8519 89

-- ostali:

 

--- aparati za reprodukciju zvuka, koji nemaju ugrađen uređaj za snimanje zvuka:

8519 89 11 00

---- rekorderi, osim onih iz tarifnog podbroja 8519 20

8519 89 15 00

---- aparati za reprodukciju diktata

8519 89 19 00

---- ostali

8519 89 90 00

--- ostali

8521

Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera (prijemnika):

8521 10

- S magnetnom trakom:

8521 10 20 00

-- širine trake ne preko 1,3 cm i brzine kretanja trake, pri snimanju ili reprodukciji, ne preko 50 mm/s

8521 10 95 00

-- ostali

8521 90 00 00

- Ostali

8525

Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):

8525 80

- Televizijske kamere, digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):

 

-- televizijske kamere

U79

8525 80 11 00

--- sa tri ili više cevi za snimanje slike

8525 80 19 00

--- ostale

8525 80 30 00

-- digitalne kamere

 

-- video kamere sa rekorderima (kamkoderi):

8525 80 91 00

--- samo za snimanje slike i tona neposredno pri upotrebi televizijske kamere

8525 80 99 00

--- ostale

8527

Prijemnici radio-difuziju, uključujući i prijemnike kombinovane u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili časovnikom:

 

- Radio-difuzni prijemnici koji mogu da rade bez spoljnog izvora energije:

8527 12

-- radio kasetofoni džepnih dimenzija:

8527 12 10 00

--- sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja

8527 12 90 00

--- ostali

8527 13

-- ostali radio aparati kombinovani sa aparatima za snimanje ili reprodukciju zvuka:

8527 13 10 00

--- sa laserskim sistemom očitavanja

 

--- ostali:

8527 13 91 00

---- kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja

8527 13 99 00

---- ostali

8527 19 00 00

-- ostali

 

- Radio-difuzni prijemnici koji ne mogu da rade bez spoljnog izvora energije, za motorna vozila

8527 21

-- kombinovani sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka:

 

--- sposobni za prijem i dekodiranje digitalnog RDS (radio data system) signala:

8527 21 20 00

---- sa laserskim sistemom očitavanja

 

---- ostali:

8527 21 52 00

----- kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja

8527 21 59 00

----- ostali

 

--- ostali:

U79

8527 21 70 00

---- sa laserskim sistemom očitavanja

 

---- ostali:

8527 21 92 00

----- kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja

8527 21 98 00

----- ostali

8527 29 00 00

-- ostali

 

- Ostali

8527 91

-- kombinovani sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka:

 

--- sa jednim ili više zvučnika u istom kućištu:

8527 91 11 00

---- kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja

8527 91 19 00

---- ostali

 

--- ostali:

8527 91 35 00

---- sa laserskim sistemom očitavanja

 

---- ostali:

8527 91 91 00

----- kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja

8527 91 99 00

----- ostali

8527 92

-- Nekombinovani sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka, ali kombinovani sa časovnikom:

8527 92 10 00

--- radio budilnici

8527 92 90 00

--- ostali

8527 99

-- Ostali:

 

--- bez ugrađenog pojačivača:

8527 99 00 11

---- za civilne vazduhoplove

8527 99 00 19

---- ostali

 

--- sa ugrađenim pojačivačem:

8527 99 00 91

---- za civilne vazduhoplove

8527 99 00 99

---- ostali

8528

Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike:

 

- Monitori sa ugrađenom katodnom cevi:

U79

8528 49

-- ostali:

8528 49 10 00

--- crno beli i ostali jednobojni (monohromatski)

 

--- u boji:

8528 49 35 00

---- sa odnosom širina/visina ekrana, manjim od 1,5

 

---- ostali:

8528 49 91 00

----- sa parametrom skeniranja ne preko 625 linija

8528 49 99 00

----- sa parametrom skeniranja preko 625 linija

 

- Ostali monitori:

8528 59

-- ostali:

8528 59 10 00

--- crno beli i ostali jednobojni (monohromatski)

8528 59 90 00

--- u boji

 

- Projektori

8528 61 00 00

-- vrste koje se koriste uglavnom za sisteme za automatsku obradu podataka iz tarifnog broja 8471

8528 69

-- ostali:

8528 69 10 00

--- koji rade pomoću ravnog displeja (npr. uređaj sa tečnim kristalima) sposobni da prikažu digitalnu informaciju generisanu mašinom za automatsku obradu podataka

 

--- ostali

8528 69 91 00

---- crno beli i ostali jednobojni

8528 69 99 00

---- u boji

 

- Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike:

8528 71

-- bez ekrana

 

--- video prijemnici (tjuneri):

8528 71 11 00

---- u obliku elektronskih sklopova za ugradnju u mašine za automatsku obradu podataka

8528 71 13 00

---- aparati sa uređajima na bazi mikroprocesora koji sadrže modem za ostvarenje pristupa Internetu, koji imaju funkciju interaktivne razmene podataka i mogućnost prijema televizijskih signala ("set-top" kutije sa komunikacionom funkcijom)

8528 71 19 00

---- ostali

U79

8528 71 90 00

--- ostali

8528 72

-- ostali, u boji:

8528 72 10 00

--- televizijski projekcioni uređaji

8528 72 20 00

--- aparati sa ugrađenim uređajem za snimanje i reprodukciju slike

 

--- ostali:

 

---- sa katodnom cevi:

 

----- sa odnosom širina/visina ekrana, manjim od 1,5 dijagonalne dimenzije ekrana:

8528 72 31 00

------ ne preko 42 cm

8528 72 33 00

------ preko 42 cm, ali ne preko 52 cm

8528 72 35 00

------ preko 52 cm, ali ne preko 72 cm

8528 72 39 00

------ preko 72cm

 

----- ostali:

 

------ sa parametrom skeniranja do 625 linija, dijagonalne dimenzije ekrana:

8528 72 51 00

------- ne preko 75 cm

8528 72 59 00

------- preko 75 cm

8528 72 75 00

------ sa parametrom skeniranja preko 625 linija

 

---- ostali

8528 72 91 00

----- sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5

8528 72 99 00

----- ostali

8528 73 00 00

-- ostali, crno beli i ostali jednobojni (monohromatski)

8544

Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora:

Naredba o obaveznom atestiranju elektro-energetskih izolovanih provodnika i kablova ("Sl. list SFRJ", br. 43/88)
Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu unutar određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", broj 13/10)
nadležnost:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)

1. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI - izdata od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
2. IZVOD IZ EVIDENCIJE O IZDATOJ POTVRDI O USAGLAŠENOSTI - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
3. SERTIFIKAT - izdat od strane domaćeg tela za ocenjivanje usaglašenosti
ili
4. REŠENJE O PRIZNAVANJU VAŽENJA INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI - doneto od strane ministarstva nadležnog za poslove tehničkih poslova (MERR)
ili
5. IZVOD O VAŽENJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI U REPUBLICI SRBIJI IZ REGISTRA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI KOJI VAŽE U REPUBLICI SRBIJI - izdat od strane ministarstva nadležnog za poslove koji se odnose na tehničke propise (MERR)

U79

 

 

- Ostali električni provodnici, za napon ne preko 1000 V:

8544 49

-- ostali:

 

--- ostali:

 

---- ostali:

8544 49 95 00

----- za napon preko 80 V ali manji od 1000 V

8544 49 99 00

----- za napon od 1000 V