NAKNADA ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA ZA ZAPOSLENE KOD POSLODAVCA NAD KOJIM JE POKRENUT STEČAJNI POSTUPAK I POSLODAVCA KOJI U DUŽEM VREMENSKOM PERIODU NE ISPLAĆUJU ZARADE

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

član 11

Uputstvo o postupku i načinu obračuna i isplate naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta za zaposlene kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni postupak i poslodavca koji u dužem vremenskom periodu (više od tri meseca) ne isplaćuje zarade

"1. Ovim uputstvom propisuje se postupak i način obračuna i isplate naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta (u daljem tekstu: naknada zarade) za zaposlene kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni postupak i poslodavca koji u dužem vremenskom periodu (više od tri meseca) ne isplaćuje zarade.

2. Pravo na isplatu naknade zarade, u skladu sa ovim uputstvom, imaju zaposleni kod poslodavca koji se nalaze u postupku stečaja i kod poslodavca koji u dužem vremenskom periodu (više od tri meseca) ne isplaćuje zarade.

3. Dokaz o činjenici da je nad poslodavcem pokrenut stečajni postupak obezbeđuje sam poslodavac ili organ opštinske-gradske uprave po službenoj dužnosti.

Dokaz o činjenici da poslodavac duži vremenski period ne isplaćuje zarade podnosi sam poslodavac u obliku potvrde nadležne organizacije za poslove platnog prometa ili na neki drugi način.

4. Zaposleni kod poslodavaca koji se nalaze u postupku stečaja i kod poslodavca koji u dužem vremenskom periodu (više od tri meseca) ne isplaćuje zarade imaju pravo na mesečni iznos naknade zarade u visini minimalne zarade utvrđene za mesec za koji se vrši isplata.

5. Ukoliko poslodavac, kod koga je zaposlen korisnik naknade zarade, naknadno obračuna i isplati zarade za zaposlene u višem iznosu od minimalne zarade zaposlenom pripada razlika do iznosa zarade koju bi to lice ostvarilo da radi puno radno vreme i ostvaruje standardni učinak.

6. Obračun i utvrđivanje naknade zarade vrši se u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 16/2002 - dalje: Zakon), Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 29/2002), Pravilnikom o načinu i postupku prenosa sredstava za isplatu naknade zarade zaposlenima za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ("Sl. glasnik RS", br. 30/2002) i Uputstvom Ministarstva za socijalna pitanja opštinskim - gradskim upravama (službama dečije zaštite) o sprovođenju Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom broj: 011-00-126/2002-01 od 7.6.2002. godine.

7. Za zaposlene kod poslodavca nad kojima je pokrenut stečajni postupak, obračun i isplatu minimalne zarade vrši opštinska, odnosno gradska uprava iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike.

8. Za zaposlene kod poslodavaca koji u dužem periodu ne isplaćuju zarade, obračun i isplatu naknade zarade u visini minimalne zarade vrši poslodavac na osnovu obrasca NZ-1 - Spisak obračunatih naknada i isplata naknada overenog u opštinskoj - gradskoj upravi po prenosu sredstava iz budžeta Republike.

9. Trebovanje sredstava za isplate naknada zarade za zaposlene iz ovog uputstva, vrši se na obrascu NZ-2 - Obračun ukupno potrebnih sredstava za isplate prava utvrđenih Zakonom i to:

- za isplate naknada zarada za zaposlene koji u dužem periodu ne isplaćuju zarade na rednom broju I-2 sredstva za poslodavce koji isplatu naknada zarada vrše po prenosu sredstava iz budžeta Republike i

- za zaposlene kod poslodavaca nad kojima je pokrenut stečajni postupak na rednom broju I-3 - Naknada zarade licima koja samostalno obavljaju delatnost.

10. Isplata naknade zarade zaposlenima na koje se odnosi ovo uputstvo vrši se i to:

- zaposlenima kod poslodavaca nad kojima je pokrenut stečajni postupak na žiro račun, odnosno tekući račun koji dostavi korisnik naknade zarade i

- zaposlenima kod poslodavaca koji duži period ne isplaćuju zarade, isplatu vrši poslodavac na način na koji se vrši isplata zarada ostalim zaposlenima, a po prenosu sredstava iz budžeta Republike na osnovu obrasca NZ-1 prethodno overenog od strane opštinske - gradske uprave.

11. Obračun i isplatu poreza na zarade i drugih javnih prihoda vrši:

- za zaposlene kod poslodavaca nad kojima je pokrenut stečajni postupak opštinska - gradska uprava na odgovarajuće uplatne račune i

- za zaposlene kod poslodavaca koji duži period ne isplaćuje zarade, obračun i uplatu vrši poslodavac na odgovarajuće uplatne račune.

12. Ukoliko je zaposlenom prestao radni odnos, prestaje i pravo na dalju isplatu naknade zarade sa danom prestanka radnog odnosa.

13. Ovo uputstvo primenjuje se od 1.1.2003. godine a primenjivaće se i na slučajeve za koje nije nastupila zastarelost potraživanja."

 

(Uputstvo Ministarstva za socijalna pitanja, br. 183-00-2315/2002-10 od 10.12.2002. godine)