NAKNADA PO OSNOVU KATEGORIJE INVALIDNOSTI

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

član 224

Naknade koju invalidi koriste na dan stupanja na snagu novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

"A) Korisnik prava na naknadu po osnovu II kategorije invalidnosti (zbog rada sa skraćenim radnim vremenom)

1. Varijanta kada je poslodavac redovno isplaćivao zaradu sa naknadom po osnovu invalidnosti - u daljem tekstu: naknada

a) zaključno sa 1.4.2003. godine isplaćena cela zarada i naknada za februar 2003. godine = iznos februarske naknade,

b) zaključno sa 1.4.2003. godine isplaćena cela zarada i naknada za mart 2003. godine = iznos martovske naknade,

v) zaključno sa 1.4.2003. godine isplaćena cela zarada i naknada za februar 2003. godine, a korisnik je bio deo meseca na bolovanju ili na plaćenom odsustvu = iznos februarske naknade koju bi ostvario da je radio ceo mesec,

g) zaključno sa 1.4.2003. godine isplaćena cela zarada i naknada za mart 2003. godine, a korisnik je bio deo meseca na bolovanju ili na plaćenom odsustvu = iznos martovske naknade koju bi ostvario da je radio ceo mesec,

d) zaključno sa 1.4.2003. godine isplaćena cela zarada i naknada za februar 2003. godine, a korisnik je bio ceo mesec na bolovanju ili na plaćenom odsustvu = iznos poslednje isplaćene zarade i naknade,

đ) zaključno sa 1.4.2003. godine isplaćena cela zarada i naknada za mart 2003. godine, a korisnik je bio ceo mesec na bolovanju ili na plaćenom odsustvu = iznos poslednje isplaćene zarade i naknade,

e) zaključno sa 1.4.2003. godine isplaćena cela zarada i naknada za februar 2003. godine, a deo ili ceo mesec osiguranik je na porodiljskom odsustvu = iznos februarske naknade, koju bi ostvario da radi,

ž) zaključno sa 1.4.2003. godine isplaćena cela zarada i naknada za mart 2003. godine, a deo ili ceo mesec osiguranik je na porodiljskom odsustvu = iznos martovske naknade, koju bi ostvario da radi.

2. Varijanta kada je poslodavac isplaćivao sa zakašnjenjem zaradu sa naknadom

= iznos poslednje isplaćene zarade i naknade, a ukoliko nije ostvarena zarada i naknada za ceo mesec, primenjuju se odgovarajuća rešenja iz tačke 1.

B) Korisnik prava na naknadu po osnovu III kategorije invalidnosti (zbog manje zarade na drugom odgovarajućem poslu)

1. Akontacija za 2003. godinu, koja je utvrđena na osnovu konačnog obračuna za 2002. godinu, odnosno ako nema osnova da se odredi akontacija za 2003. godinu, poslednja utvrđena akontacija.

2. U slučajevima kada ne postoji rešenje o visini naknade, određuje se na način iz tačke 1.B).

a) Ukoliko je invalid bio na neplaćenom odsustvu, uzima se poslednja isplaćena zarada i naknada, uz eventualnu primenu rešenja iz tačke A) i B).

b) Ubuduće isplate ovih naknada invalidima pod tačkama A) i B), prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (dalje: novi Zakon), vršiće se na način koji je bio utvrđen ranijim propisima, tj. naknada pripada samo za dane provedene na radu.

v) Refundacija naknada poslodavcima vršiće se u skladu sa ranijim propisima.

g) Iznos naknada, prema novom Zakonu, potrebno je utvrditi po službenoj dužnosti rešenjem (imajući u vidu najviši iznos naknade), pri čemu će se one prvi put uskladiti 1.7.2003. godine, na način na koji se usklađuju penzije."

 

(Mišljenje Ministarstva za socijalna pitanja, br. 011-00-63/2003-03 od 12.5.2003. godine)