NAČIN ISPLATE NAKNADE ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA KAD JE ŽIRO RAČUN POSLODAVCA U BLOKADI

Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom

član 11 stav 6

Kada je žiro račun preduzeća u dužem periodu u blokadi, postoji mogućnost da preduzeće otvori poseban namenski račun za isplatu bolovanja na koji će Služba dečije zaštite preneti sredstva za isplatu naknada zarada zaposlenim porodiljama, a preduzeće isplatiti

"Kada preduzeće više od tri meseca ne isplaćuje zarade zaposlenima i žiro račun je u dužem periodu u blokadi u tom slučaju poslodavac i Služba dečije zaštite trebaju da primene Uputstvo o postupku i načinu obračuna i isplate naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta za zaposlene kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni postupak i poslodavca koji u dužem vremenskom periodu (više od tri meseca) ne isplaćuje zarade (Ministarstvo za socijalna pitanja broj 183-00-2315/2002-10 od 10.12.2002. godine).

Kada je žiro račun preduzeća u dužem periodu u blokadi, postoji mogućnost da preduzeće otvori poseban namenski račun za isplatu bolovanja na koji će Služba dečije zaštite preneti sredstva za isplatu naknada zarada zaposlenim porodiljama, a preduzeće isplatiti."

 

(Mišljenje Ministarstva za socijalna pitanja, br. 120-01-18/2003 od 26.3.2003. godine)