ISPLATA I REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA ZAPOSLENOJ KOD POSLODAVCA KOJI OBAVLJA SAMOSTALNU DELATNOST

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

član 10

Isplatu i refundaciju naknade zarade zaposlenoj u samostalnoj trgovinskoj radnji za vreme korišćenja porodiljskog odsustva je moguće izvršiti samo na osnovu uredne dokumentacije obračuna i isplata izvršenih u skladu sa zakonom

"Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 16/2002 i 115/2005 - dalje: Zakon) utvrđeno je pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta za lica zaposlena kod pravnih i fizičkih lica (član 10. stav 1. tačka 1) Zakona).

Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 29/2002, 80/2004, 123/2004, 17/2006 i 107/2006) u članu 7. regulisano je da obračun i isplatu naknade zarade za zaposlene kod poslodavca, vrši poslodavac istovremeno sa obračunom i isplatom zarada ostalim zaposlenima i dostavlja ga opštinskoj službi dečije zaštite.

Sastavni deo Instrukcije opštinskim - gradskim upravama o sprovođenju Zakona, broj 011 -00-345/2006-13 od 17.3.2006. godine, je i Primer obračuna poreza i doprinosa na naknade zarada, gde je kroz konkretne primere detaljno objašnjen ceo postupak sa zaključkom da će Služba dečije zaštite refundirati poslodavcu:

1. Porez na zarade;

2. Doprinose iz osnovice;

3. Doprinose na osnovicu;

4. Neto naknadu zarade porodilji.

Refundiranje, odnosno prenos sredstava za isplatu naknade zarade za porodiljsko odsustvo, moguće je izvršiti samo na osnovu uredne dokumentacije obračuna i isplata izvršenih u skladu sa Zakonom."

 

(Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 401-00-849/2008-12 od 7.8.2008. godine)