RADNA KNJIŽICA I PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI

Zakon o radu

član 124, član 128 i član 179

U radnu knjižicu upisuju se podaci o vremenu obavljanja privremenih i povremenih poslova

Prema članu 56 Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 70/2001 i 73/2001 - ispr.) godišnji odmor može da se koristi u dva dela.

Ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje 2 radne nedelje u toku kalendarske godine, a drugi deo najkasnije do 30. juna naredne godine.

To znači da zaposlena koja je usled sprečenosti za rad po osnovu bolovanja (porodiljsko odsustvo) odsustvovala sa rada u toku cele 2001. godine, nema pravo da taj odmor u celini koristi u 2002. godini, pa samim tim nema pravo ni na regres za 2001. godinu.

Zakon o radu ne poznaje institut preuzimanja zaposlenog na rad kod drugog poslodavca.

Ovaj institut bio je predviđen ranije važećim Zakonom o radnim odnosima, kada se radni odnos zasnivao putem javnog oglašavanja. Zakon o radu ne utvrđuje obavezno javno oglašavanje. Prema tome, zaposleni zasniva radni odnos na osnovu ugovora o radu a ne aktom o preuzimanju.

U radnu knjižicu unose se podaci o obavljanju privremenih i povremenih poslova, po osnovu zaključenog ugovora između poslodavca i angažovanog lica a imajući u vidu da se za obavljanje ovih poslova vrši uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom (član 124 Zakona o radu).

Inače, u članu 128 Zakona o radu propisano je da zaposleni prilikom zasnivanja radnog odnosa predaje poslodavcu radnu knjižicu, a poslodavac je dužan da zaposlenom vrati uredno popunjenu radnu knjižicu na dan prestanka radnog odnosa, i utvrđeno je da je radna knjižica javna isprava koju izdaje nadležni organ opštinske uprave.

Iako privremeni i povremeni poslovi nemaju status radnog odnosa, podaci o vremenu obavljanja ovih poslova upisuju se u radnu knjižicu, upravo zbog uplate navedenih doprinosa.

Naime, u članu 179 Zakona o radu, u poglavlju "Prelazne i završne odredbe" regulisano je da do donošenja odgovarajućih podzakonskih akata ostaje na snazi Pravilnik o radnoj knjižici ("Sl. glasnik RS", br. 17/97).

Upis o vremenu obavljanja privremenih i povremenih poslova vrši se na osnovu Pravilnika o radnoj knjižici i to člana 18 gde se na str. od 6. do 21. u rubrici "Naziv i sedište poslodavca, osnov osiguranja" upisuje u tački 2 - Osnov osiguranja za lica koja nisu u radnom odnosu, a osigurana su u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju..." Ove podatke inače upisuje organizacija za penzijsko i invalidsko osiguranje, a obveznik uplate ovih doprinosa je poslodavac kod koga je lice koje obavlja privremene i povremene poslove angažovano.

 

(Mišljenje Ministarstva za rad i zapošljavanje, br. 011-00-00222/2002-02 od 21.3.2002. godine)