PRODUŽENJE UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME

Zakon o radu

član 23

Ukoliko postoji potreba da se ugovor o radu na određeno vreme produži, poslodavac može da zaključi aneks postojećeg ugovora, a najduže za period od tri godine

"U članu 23 Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 70/2001 i 73/2001 - ispr. - dalje: Zakon) propisano je da radni odnos na određeno vreme može da se zasnuje za obavljanje određenih poslova samo za period koji neprekidno ili sa prekidima može da traje najduže tri godine.

Ugovorom o radu utvrđuje se vreme za koje se zasniva radni odnos na određeno vreme (član 19 stav 1 tačka 6) Zakona).

Ukoliko postoji potreba da se ugovor o radu na određeno vreme produži poslodavac može da zaključi aneks postojećeg ugovora, a najduže za period od tri godine."

 

(Mišljenje Ministarstva za rad i zapošljavanje, br. 011-00-264/2003-02 od 12.5.2003. godine)