MOGUĆNOST PRIMENE PROPISANOG IZUZETKA IZ ODREDBE ČLANA 87. STAV 1. TAČKA 8) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Zakon o javnim nabavkama

Član 87. stav 1. tačka 8)

 

U zahtevu za davanje mišljenja navodi se da "Privredno društvo RB 'Kolubara' d.o.o Lazarevac (koje ima položaj zavisnog privrednog društva JP EPS u kojem JP EPS ima 100% vlasničkih i upravljačkih prava) ima 100% vlasničkih i upravljačkih prava u 'Kolubara Metal'". Prema članu 87. stav 1. tačka 8) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 118/08, u daljem tekstu: Zakon) odredbe ovog zakona ne primenjuju se na nabavke u oblastima vodoprivrede, energetike, rudarstva, telekomunikacija i saobraćaja u slučajevima kada naručilac kao povezano lice, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit preduzeća, odnosno zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, vrši nabavku od lica sa kojim je povezan, pod uslovom da je u prethodne tri godine naručilac ostvario najmanje 80% prosečnog ukupnog prihoda za lice sa kojim je povezan. Nabavkama u oblasti energetike, saglasno članu 85. Zakona, smatraju se nabavke: - dobara, usluga i radova neophodnih za izgradnju, održavanje i eksploataciju objekata za proizvodnju, transport, odnosno prenos i distribuciju električne energije (stav 1. tačka 1) i - električne energije, nafte i gasa (stav 2).

Članom 55. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10 i 101/11) propisano je da matično pravno lice i zavisna pravna lica, u smislu ovog zakona, čine grupu povezanih pravnih lica ako među njima postoji neposredna ili posredna kontrola nad najmanje 75% akcija ili udela. Saglasno navedenom, odredbe Zakona se ne primenjuju na nabavke u oblastima vodoprivrede, energetike, rudarstva, telekomunikacija i saobraćaja ukoliko su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:- da je matično pravno lice, kao naručilac, povezano lice u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit preduzeća, odnosno zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, sa licem od kojeg vrši nabavku, tj. da između matičnog pravnog lica i zavisnih pravnih lica postoji neposredna ili posredna kontrola nad najmanje 75% akcija ili udela i - da je u prethodne tri godine matično pravno lice, kao naručilac, ostvarilo najmanje 80% prosečnog ukupnog prihoda za lice sa kojim je povezan i od kojeg vrši nabavku. Iz iznetog proizlazi da bi pod navedenim uslovima Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" moglo bez primene Zakona da vrši nabavke u oblasti energetike, odnosno nabavke dobara, usluga i radova neophodnih za izgradnju, održavanje i eksploataciju objekata za proizvodnju, transport, odnosno prenos i distribuciju električne energije od privrednog društva "Kolubara Metal" d.o.o Vreoci.

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-13/2012-27 od 13.2.2012)