OPOREZIVANJE USLUGA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA KADA JE UGOVOROM O ZAKUPU PREDVIĐENA ADAPTACIJA PROSTORA OD STRANE ZAKUPCA

Zakon o porezu na dodatu vrednost

član 5 stav 3 tačka 4) i član 28 st. 1 do 4

Za promet usluge ulaganja u poslovni prostor, koji je u vlasništvu zakupodavca, zakupac je dužan da obračuna PDV po poreskoj stopi od 18% na osnovicu koju čini tržišna vrednost usluge davanja u zakup poslovnog prostora na dan prometa te usluge, u koju nije uključen PDV

"Odredbom člana 28. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr. i 61/2005 - dalje: Zakon) propisano je da pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1) koji je oporeziv porez na dodatu vrednost (dalje: PDV);

2) za koji u skladu sa članom 24. Zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbi člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom, ili dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez, odnosno kojim se potvrđuje da je primalac ili uvoznik tako iskazan PDV platio prilikom uvoza.

Prema članu 28. stav 3. Zakona, u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz člana 28. st. 1. i 2. Zakona, obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi člana 28. stav 4. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz člana 28 st. 1 do 3 Zakona.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, ako je Inženjerska komora Srbije obveznik PDV, u tom slučaju, a uz ispunjenje propisanih uslova, ima pravo na odbitak prethodnog poreza za primljene usluge adaptacije poslovnog prostora uzetog u zakup, kao i za nabavku kancelarijskog nameštaja za opremanje tih prostorija.

Odredbom člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. Zakona (odredba člana 5. stav 1. Zakona).

Prema odredbi člana 5 stav 3. tačka 4) Zakona, prometom usluga smatra se i razmena usluga za dobra ili usluge.

Saglasno navedenim odredbama Zakona, u slučaju kada zakupac - obveznik PDV finansira adaptaciju poslovnog prostora koji je u vlasništvu zakupodavca, tj. kada vrši tzv. ulaganje u tuđ poslovni prostor (npr. primanje građevinskih radova, nabavka ugradnog nameštaja, kao i druga plaćanja za promet dobara i usluga koji se vrši zakupcu, a za koja je izvesno da će po prestanku ugovora o zakupu ostati u vlasništvu zakupodavca), smatra se da je zakupac pružio uslugu zakupodavcu. To znači, da se u ovom slučaju radi o razmeni usluge za uslugu, tj. o razmeni usluge ulaganja u poslovni prostor zakupodavca za uslugu davanja u zakup poslovnog prostora. Za promet usluge ulaganja u poslovni prostor, koji je u vlasništvu zakupodavca, zakupac je dužan da obračuna PDV po poreskoj stopi od 18% na osnovicu koju, u skladu sa odredbom člana 17. stav 4. Zakona, čini tržišna vrednost usluge davanja u zakup poslovnog prostora na dan prometa te usluge, u koju nije uključen PDV. U tom slučaju, za promet usluge davanja u zakup poslovnog prostora, zakupodavac, ako je obveznik PDV, dužan je da obračuna PDV po poreskoj stopi od 18% na osnovicu koju čini tržišna vrednost usluge ulaganja u njegov poslovni prostor na dan prometa te usluge, u koju nije uključen PDV.

U osnovicu za obračun PDV zakupodavca uračunava se novčani iznos koji zakupac, pored finansiranja adaptacije poslovnog prostora, plaća zakupodavcu na ime prometa usluge davanja u zakup poslovnog prostora."

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-02513/2005-04 od 14.7.2006. godine)