OPOREZIVANJE PRIHODA KOJI FIZIČKO LICE OSTVARI IZDAVANJEM U ZAKUP NEPOKRETNOSTI KOJA SE NALAZI NA TERITORIJI DRUGE DRŽAVE

Zakon o porezu na dohodak građana

član 12

Fizičko lice - rezident Republike Srbije koje ostvaruje prihod od davanja u zakup nepokretnosti koja se nalazi na teritoriji druge države, a na koji je plaćen porez u toj drugoj državi, na račun poreza na dohodak građana ima pravo da mu se odobri poreski kredit u visini plaćenog poreza u toj drugoj državi

"Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009 i 44/2009 - dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica, na prihode iz svih izvora, sem onih koji su izuzeti od oporezivanja, odnosno koji su oslobođeni od plaćanja poreza tim zakonom.

Obveznik poreza na dohodak građana je fizičko lice - rezident Republike Srbije za prihod ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi, kao i nerezident Republike za dohodak ostvaren na teritoriji Republike, saglasno odredbama čl. 7. i 8. Zakona.

Ako obveznik - rezident Republike ostvari dohodak u drugoj državi, na koji je plaćen porez u toj državi, na račun poreza na dohodak građana utvrđenog prema odredbama ovog zakona odobrava mu se poreski kredit u visini poreza na dohodak plaćenog u toj državi, s tim što poreski kredit ne može biti veći od iznosa koji bi se dobio primenom odredaba Zakona, na dohodak ostvaren u drugoj državi (član 12. Zakona).

Prihodima od nepokretnosti, saglasno članu 66. Zakona smatraju se prihodi koje fizičko lice - obveznik ostvari izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti (zemljišta, stambenih i poslovnih zgrada, delova tih zgrada, stanova, delova stanova, poslovnih prostorija i garaža), a čini ih ostvarena zakupnina i vrednost svih realizovanih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac, odnosno podzakupac.

Obveznik poreza na prihode od davanja u zakup nepokretnosti je fizičko lice koje izdavanjem u zakup ili podzakup ostvari prihode po tom osnovu (član 67. stav 1. Zakona).

Na prihode po navedenom osnovu plaća se porez na dohodak građana po stopi od 20% na osnovicu koju čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%, s tim da se izuzetno kod utvrđivanja oporezivog prihoda od nepokretnosti ostvarenog po osnovu iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa, normirani troškovi priznaju u visini od 50% od bruto prihoda, saglasno čl. 68. i 69. Zakona. Inače, poreskom obvezniku na njegov zahtev, umesto normiranih troškova priznaće se stvarni troškovi koje je imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda ako za to podnese dokaze.

Porez na prihode od nepokretnosti obračunava se i plaća po odbitku kada je isplatilac tih prihoda pravno lice ili preduzetnik, saglasno odredbi člana 99. stav 1. tačka 4) Zakona. To znači da je isplatilac prihoda - zakupac (pravno lice ili preduzetnik), kao poreski platac, obavezan da, saglasno članu 101. Zakona, porez obračuna, obustavi i uplati na propisani račun istovremeno sa isplatom prihoda fizičkom licu (zakupodavcu), prema propisima koji važe na dan isplate prihoda i da istovremeno sa isplatom nadležnom poreskom organu dostavi poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od nepokretnosti.

Pravilnikom o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 137/2004 i 82/2006 - dalje: Pravilnik), odredbom čl. 6. i 13. propisano je da se poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od nepokretnosti podnosi na Obrascu PP OPJ - 4. Odredbom člana 6. stav 2. Pravilnika propisano je da se uz poresku prijavu PP OPJ - 4 podnosi i specifikacija uplate poreza prema opštinama (koja čini sastavni deo te prijave) na obrascu Specifikacija uz poresku prijavu, tako da se u koloni 2 Specifikacije unosi podatak o šifri opštine na čijoj teritoriji primalac prihoda ima prebivalište, odnosno boravište - prema kojoj je usmerena uplata poreza na dohodak građana (član 18. st. 2. i 3. Pravilnika). Isplatilac prihoda, prema odredbi člana 8. Pravilnika, poresku prijavu dostavlja poreskom organu nadležnom prema mestu sedišta isplatioca, u rokovima propisanim Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009 i 72/2009 - dr. zakon).

U slučaju kada je isplatilac tih prihoda pravno lice ili preduzetnik porez na prihode od davanja u zakup nepokretnosti obračunava se i plaća po odbitku. Obračun poreza na prihode od davanja u zakup nepokretnosti se vrši na poresku osnovicu koju čini oporezivi prihod kao razlika između iznosa ugovorene naknade i normiranih, odnosno stvarnih troškova, na koju osnovicu su primenjuje poreska stopa radi utvrđivanja visine poreske obaveze. Obveznik poreza je fizičko lice koje ostvaruje prihod od davanja u zakup nepokretnosti, a isplatilac prihoda je dužan da pri isplati prihoda fizičkom licu obračuna i uplati porez po odbitku. U pogledu ugovorene visine zakupnine (da li je ugovoren "neto" iznos koji pripada zakupodavcu ili zakupnina u sebi sadrži i iznos pripadajućeg poreza na dohodak građana) koja je bitan element ugovora između zainteresovanih strana kojim se reguliše međusobni pravni odnos, to je stvar tumačenja ugovornih volja obeju strana (zakupodavca i zakupca) u predmetnom obligacionom odnosu.

Fizičko lice koje je rezident Republike Srbije i ostvaruje prihod od davanja u zakup nepokretnosti koja se nalazi na teritoriji druge države, a na koji je plaćen porez u toj drugoj državi, na račun poreza na dohodak građana utvrđenog prema odredbama Zakona ima pravo da mu se odobri poreski kredit u visini poreza na dohodak plaćenog u toj državi, saglasno odredbi člana 12. Zakona."

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 414-00-125/2009-04 od 30.9.2009. godine)