OBRAČUN PDV NADOKNADE FIZIČKIM LICIMA KOJA SU UPISANA U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, A NEMAJU REŠENJE O UTVRĐIVANJU POREZA PO OSNOVU KATASTARSKOG PRIHODA

Zakon o porezu na dodatu vrednost

član 34

Uzimajući u obzir činjenicu da se za 2004, 2005, 2006. i 2007. godinu ne utvrđuje i ne plaća porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod, da usled promenjenih okolnosti (otuđenje zemljišta, prestanak ugovora o zakupu, smrt lica) rešenja o utvrđivanju ovog poreza za 2003, odnosno 2004. godinu glase na lica koja sada nisu vlasnici, zakupci, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta, kao i da propisivanje PDV nadoknade ima za cilj stimulisanje poljoprivredne delatnosti koju obavljaju lica koja nisu obveznici PDV, ne postoje smetnje da obveznici PDV obračunaju i plate PDV nadoknadu poljoprivrednicima koji im izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i da iznos PDV nadoknade odbiju kao prethodni porez

"Odredbom člana 34. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005 i 61/2007 - dalje: Zakon) propisano je, da obveznici poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva na osnovu katastarskog prihoda (dalje: poljoprivrednici) imaju pravo na nadoknadu po osnovu PDV (dalje: PDV nadoknada), pod uslovima i na način određen ovim zakonom.

Prema stavu 2. istog člana Zakona, PDV nadoknada priznaje se poljoprivrednicima koji izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima.

Saglasno stavu 3. istog člana Zakona, ako poljoprivrednici izvrše promet dobara i usluga iz stava 2. ovog člana, obveznik je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 5% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje dokument za obračun (dalje: priznanica), kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivrednicima u novcu (uplatom na tekući račun, račun štednje ili u gotovom).

Obveznici iz stava 3. ovog člana imaju pravo da odbiju iznos PDV nadoknade kao prethodni porez, pod uslovom da su PDV nadoknadu i vrednost primljenih dobara i usluga platili poljoprivredniku (član 34. stav 4. Zakona).

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, obveznik PDV koji otkupljuje poljoprivredne proizvode od poljoprivrednika - obveznika poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva na osnovu katastarskog prihoda, dužan je da na vrednost primljenih dobara obračuna PDV nadoknadu u visini od 5%, o čemu izdaje priznanicu.

Prema odredbi člana 25. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 - ispr.), obveznik poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva je fizičko lice koje je kao vlasnik, imalac prava korišćenja ili plodouživalac zemljišta upisanog u katastru zemljišta, prema stanju na dan 31.12. godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez.

Ako je fizičko lice koje je kao vlasnik, imalac prava korišćenja ili plodouživalac zemljišta upisanog u katastru zemljišta, prema stanju na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, izdao zemljište u dugoročni zakup, obveznikom se, u skladu sa odredbom člana 25. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana, smatra zakupac, počev od dana početka zakupa, ako uz saglasnost zakupodavca dostavi prijavu nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu.

U smislu propisa kojima se uređuje poljoprivredno zemljište, dugoročnim zakupom zemljišta smatra se zakup zemljišta u trajanju dužem od jedne godine, pri čemu se period zakupa računa od dana početka zakupa - dan određen ugovorom o zakupu, odnosno dan zaključenja ugovora o zakupu ako dan početka zakupa nije određen ugovorom.

Ako dva ili više suvlasnika, suimaoca prava korišćenja ili prava plodouživanja zemljišta žive u jednom domaćinstvu, a nisu izvršili deobu imovine, obveznik je jedan od punoletnih suvlasnika, suimaoca prava korišćenja ili prava plodouživanja. Ukoliko se suvlasnici, suimaoci prava korišćenja ili prava plodouživanja ne sporazumeju do početka godine za koju se utvrđuje porez ko će biti obveznik, i o tome ne obaveste nadležni poreski organ, obveznika određuje poreski organ (član 26. Zakona o porezu na dohodak građana).

Odredbama člana 70. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004) i člana 37. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006) propisano je, da se za 2004, 2005, 2006. i 2007. godinu ne utvrđuje i ne plaća porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod.

Odredbom člana 109. Zakona o porezu na dohodak građana propisano je, između ostalog, da porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ na osnovu podataka iz katastra.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, dokazom da se fizičko lice smatra poljoprivrednikom - obveznikom poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva po osnovu katastarskog prihoda, smatra se rešenje nadležnog poreskog organa o utvrđivanju poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva po osnovu katastarskog prihoda, koje glasi na ime tog fizičkog lica, pri čemu se ovim dokazom (s obzirom da se za 2004, 2005, 2006. i 2007. godinu ne utvrđuje i ne plaća porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod, a do donošenja rešenja nadležnog poreskog organa o utvrđivanju poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva po osnovu katastarskog prihoda za godinu u kojoj postoji obaveza utvrđivanja i plaćanja ovog poreza) smatra rešenje nadležnog poreskog organa kojim je utvrđena obaveza plaćanja poreza za 2004, odnosno 2003. godinu ukoliko nije doneto rešenje za 2004. godinu.

Prema odredbi člana 2. stav 1. Uredbe o registru poljoprivrednih gazdinstava ("Sl. glasnik RS", br. 45/2004, 139/2004 i 71/2005 - dalje: Uredba), poljoprivrednim gazdinstvom, u smislu ove uredbe, smatra se gazdinstvo sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, na kome preduzeća, preduzetnici, zemljoradničke zadruge, naučnoistraživačke organizacije, poljoprivredna gazdinstva sa statusom pravnog lica i poljoprivrednici (dalje: nosioci poljoprivrednih gazdinstava) obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, i koje je upisano u Registar.

Poljoprivrednim gazdinstvom, u smislu ove uredbe, smatra se i gazdinstvo sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno drugo zemljište ili građevinska celina na kome nosilac poljoprivrednog gazdinstva obavlja stočarsku, živinarsku, voćarsku ili vinogradarsku proizvodnju, odnosno uzgoj ribe, odnosno obavlja druge oblike poljoprivredne proizvodnje (gajenje pečuraka, puževa, pčela i dr.), i koje je upisano u Registar.

U Registar se upisuje nosilac poljoprivrednog gazdinstva, a kada je subjekat upisa poljoprivrednik, mogu se upisati i članovi poljoprivrednog gazdinstva (član 4. stav 1. Uredbe).

Prema članu 4. stav 6. Uredbe, poljoprivrednik koji je vlasnik, odnosno zakupac poljoprivrednog zemljišta, odnosno kome je ustupljeno zemljište na korišćenje može svojom izjavom da odredi člana domaćinstva, kao lice koje će biti upisano u Registar kao nosilac poljoprivrednog gazdinstva.

Odredbama člana 6. Uredbe propisano je, da se u Registar, između ostalog, unose podaci o nosiocu poljoprivrednog gazdinstva, članovima poljoprivrednog gazdinstva, osnovu korišćenja poljoprivrednog zemljišta odnosno drugog zemljišta ili građevinske celine na kome nosilac poljoprivrednog gazdinstva obavlja poljoprivrednu proizvodnju, katastarskim parcelama na kojima se obavlja poljoprivredna proizvodnja, vrstama poljoprivrednih kultura i površinama pod poljoprivrednim kulturama, vrsti i brojnom stanju stočnog fonda.

Uz zahtev za upis u Registar, prema odredbama člana 8. stav 1. Uredbe, podnosi se, između ostalog, lična karta za poljoprivrednike koji su nosioci poljoprivrednog gazdinstva, lična karta člana poljoprivrednog gazdinstva, izvod iz katastra nepokretnosti, ugovor o zakupu ili odluka nadležnog organa, ugovor o davanju zemljišta na korišćenje i dr.

U smislu navedenog, a uzimajući u obzir činjenicu da se za 2004, 2005, 2006. i 2007. godinu ne utvrđuje i ne plaća porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod, da u velikom broju slučajeva, usled promenjenih okolnosti (otuđenje zemljišta, prestanak ugovora o zakupu, smrt lica i dr.), rešenja o utvrđivanju ovog poreza za 2003. odnosno 2004. godinu glase na lica koja sada nisu vlasnici, zakupci, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta, kao i da propisivanje instituta PDV nadoknade ima za cilj stimulisanje poljoprivredne delatnosti koju obavljaju lica koja nisu obveznici PDV, sa poreskog aspekta ne postoje smetnje da obveznici PDV obračunaju i plate PDV nadoknadu poljoprivrednicima koji im izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava (nosioci i članovi poljoprivrednih gazdinstava), kao i da, u skladu sa Zakonom, iznos PDV nadoknade odbiju kao prethodni porez. U ovom slučaju, dokazom da se radi o poljoprivredniku upisanom u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji ima pravo na PDV nadoknadu, smatra se fotokopija legitimacije poljoprivrednog gazdinstva koju Uprava za trezor izdaje nosiocu poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa odredbom člana 12. stav 1. Uredbe, odnosno fotokopija potvrde da se radi o članu poljoprivrednog gazdinstva koju ova uprava može izdati na zahtev člana poljoprivrednog gazdinstva."

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-361/2007-04 od 27.8.2007. godine)