OBRAČUN KAMATE U SLUČAJU UPLATE JAVNOG PRIHODA NA POGREŠAN RAČUN

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

član 10

Obračun kamate se ne vrši u slučaju kada obveznik na jednom računu javnih prihoda ima pretplatu, a na drugom računu dug zbog greške u uplati, ukoliko je uplata po osnovu javnih prihoda o dospelosti izvršena na pogrešan račun, odnosno kamata se obračunava od dana dospelosti do dana uplate ako je obveznik bio u docnji

"Odredbom člana 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona i 61/2007 - dalje: Zakon), propisano je, da se ovaj zakon primenjuje na sve javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava, ako drugim poreskim zakonom nije drukčije uređeno (dalje: porez).

Članom 10. st. 2. i 3. Zakona, propisano je da, između ostalog, pravno lice ima pravo na povraćaj više ili pogrešno uplaćenog poreza, a Poreska uprava ima obavezu da rešenje po zahtevu za povraćaj donese bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. Preknjižavanje uplaćenih sredstava je specifičan vid povraćaja sredstava, odnosno radi se o povraćaju više ili pogrešno uplaćenih sredstava sa jednog uplatnog računa uz istovremenu uplatu na drugi uplatni račun.

Prema članu 54. stav 1. Pravilnika o knjigovodstvu javnih prihoda ("Sl. glasnik RS", br. 17/96 i 9/99 - odluka USRS - dalje: Pravilnik), kad obveznik istovremeno ima na jednom računu javnih prihoda pretplatu, a na drugom dug usled greške obveznika prilikom uplate ili propusta Odeljenja za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda u toku naplate i knjiženja zaduženja, vrši se preknjižavanje uz izdavanje naloga za prenos nadležnom organu radi prenosa sredstava na teret računa javnih prihoda koji ima pretplatu u korist računa koji ima dug.

Kada je u pitanju obračun kamate u slučaju kada obveznik na jednom računu javnih prihoda ima pretplatu, a na drugom dug (usled greške u uplati), pa se u skladu sa Pravilnikom odobri i vrši preknjižavanje, kamata se ne obračunava ukoliko je uplata po osnovu javnih prihoda o dospelosti izvršena na pogrešan uplatni račun, odnosno kamata se obračunava od dana dospelosti do dana uplate ako je obveznik bio u docnji.

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 414-00-00193/2007-04 od 20.5.2008. godine)