OBRAČUN KAMATE NA PORESKI DUG ČIJA JE NAPLATA ODLOŽENA

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

član 76

Saglasno sa sporazumom o odlaganju plaćanja poreskog duga koji se zaključuje sa Poreskom upravom, odnosno rešenjem o odlaganju plaćanja poreskog duga, poreski obveznik je dužan da za vreme za koje je odloženo plaćanje poreskog duga, obračunava i plaća kamatu

"Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona i 61/2007 - dalje: Zakon), propisana je mogućnost odlaganja plaćanja poreskog duga (čl. 73. i 74. Zakona) a uslovi za odlaganje propisani su Uredbom o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga ("Sl. glasnik RS", br. 53/2003, 61/2004 i 71/2005 - dalje: Uredba). Ukoliko poreski obveznik ispuni sve uslove propisane Zakonom i Uredbom, Poreska uprava može da odobri jednokratno odlaganje ili plaćanje poreskog duga na rate, ali najduže do 12 meseci.

Članom 75. Zakona regulisane su opšte odredbe o kamati. Stavom 1. člana 75. Zakona propisano je da se na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi centralne emisione banke uvećanoj za 15 procentnih poena, primenom komforne metode obračuna.

Prema članu 76. Zakona, ukoliko je u skladu sa odredbom člana 73. ovog zakona, plaćanje poreskog duga odloženo, odnosno ako je naplata poreskog duga privremeno odložena zbog obustave izvršenja konačnog poreskog akta (upravni spor), kamata se obračunava i za vreme dok traje odlaganje, po stopi iz člana 75. stav 1. Zakona.

Prema tome, saglasno sa sporazumom o odlaganju plaćanja poreskog duga koji se zaključuje sa Poreskom upravom, odnosno rešenjem o odlaganju plaćanja poreskog duga, poreski obveznik je dužan da za vreme za koje je odloženo plaćanje poreskog duga, obračunava i plaća kamatu, u smislu člana 76. Zakona, po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi centralne emisione banke uvećane za 15 procentnih poena, primenom konformne metode obračuna.

U obrazloženju akta Poreske uprave o odlaganju plaćanja poreskog duga (sporazum ili rešenje), poreski organ navodi razloge zbog kojih se odlaganje odobrava, kao i potrebne podatke o načinu izmirenja obaveze poreskog dužnika."

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 33-00-00003/2008-04 od 2.4.2008. godine)