OBAVEZE KOJE OBVEZNIK TREBA DA UPLATI DA BI OSTVARIO PRAVO NA OTPIS KAMATE ZBOG DOCNJE U PLAĆANJU POREZA NA DOHODAK GRAĐANA

Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

član 2

Na obavezu po osnovu poreza na dohodak građana koja nije uplaćena o dospelosti obračunava se i naplaćuje kamata, a ukoliko su po tom osnovu nakon dospelosti obaveze vršene uplate, raspored uplaćenih obaveza vrši se po propisanom redosledu - troškovi naplate, kazne, kamata, iznos glavne poreske obaveze

"1. Članom 1. Zakona o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 102/2008 - dalje: Zakon) uređuju se uslovi, obim i postupak otpisa obračunate a neplaćene kamate na obaveze koje su dospele za plaćanje do 31.12.2007. godine (dalje: kamata) po osnovu javnih prihoda, i to:

1) poreza na dohodak građana, uključujući i porez na prihode od samostalne delatnosti;

2) poreza na dobit preduzeća;

3) poreza na prenos apsolutnih prava;

4) poreza na nasleđe i poklon;

5) poreza na promet;

6) poreza na registrovano oružje;

7) poreza na fond zarada;

8) poreza na finansijske transakcije;

9) doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

10) doprinosa za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Prema članu 2. stav 1. Zakona, pravo na otpis kamate na obaveze po osnovu javnih prihoda iz člana 1. Zakona (dalje: obaveze) ostvaruje se na osnovu zahteva obveznika, odnosno lica odgovornog za ispunjenje obaveze obveznika (dalje: podnosilac zahteva), koji se podnosi po ispunjenju uslova propisanih ovim članom, najkasnije do 31.7.2009. godine.

Prema stavu 6. člana 2. Zakona, otpis kamate u skladu sa Zakonom, vrši se podnosiocu zahteva - rezidentu Republike Srbije, koji je:

1) na propisane uplatne račune javnih prihoda uplatio glavni dug po osnovu obaveza iz člana 1. Zakona za koje podnosi zahtev za otpis kamate i sporedna poreska davanja po osnovu tih obaveza, osim kamate, dospelih za plaćanje do 31.12.2007. godine;

2) na propisane uplatne račune javnih prihoda uplatio glavni dug po osnovu obaveza iz člana 1. Zakona za koje podnosi zahtev za otpis kamate i sporedna poreska davanja po osnovu tih obaveza, dospelih za plaćanje od 1.1.2008. godine do dana podnošenja zahteva.

Ukoliko rezident Republike Srbije želi da ostvari pravo na otpis neplaćene kamate obračunate zbog docnje u plaćanju poreza na dohodak građana, u skladu sa Zakonom, po ispunjenju propisanih uslova treba da podnese zahtev nadležnom organu, najkasnije do 31.7.2009. godine, sa dokumentacijom iz koje proizlazi da su ispunjeni propisani uslovi, i to:

- da je na propisani uplatni račun javnih prihoda uplaćen glavni dug po osnovu poreza na dohodak građana i sporedna poreska davanja po osnovu te obaveze, osim kamate, dospeo za plaćanje do 31.12.2007. godine, i

- da je na propisani uplatni račun javnih prihoda uplaćen glavni dug po osnovu poreza na dohodak građana i sva sporedna poreska davanja po osnovu te obaveze, uključujući kamate, dospeo za plaćanje od 1.1.2008. godine do dana podnošenja zahteva - ako ih je za tu vrstu obaveza bilo.

2. Pravo na otpis kamate u skladu sa Zakonom ima podnosilac zahteva koji ispuni propisane uslove. Podnosilac zahteva koji ne ispuni propisane uslove, nema pravo na otpis kamate u skladu sa Zakonom, nezavisno od razloga zbog kojih nije želeo ili nije bio u mogućnosti da ispuni propisane uslove (npr. zbog blokade računa).

3. Prema odredbi člana 19. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona i 61/2007 - dalje: ZPPPA), ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Prema odredbama člana 70. st. 1. i 2. ZPPPA, poreski obveznik određuje prilikom uplate vrstu dospelih poreza koje plaća.

Raspored uplaćenog iznosa vrši se po sledećem redosledu:

- troškovi naplate;

- kazna;

- kamata;

- iznos glavne poreske obaveze.

Saglasno članu 75. stav 2. ZPPPA, na dugovani porez i sporedna poreska davanja kamata se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti.

Prema tome, na obavezu po osnovu poreza na dohodak građana koja nije uplaćena o dospelosti, obračunava se i naplaćuje kamata. Ukoliko su po tom osnovu nakon dospelosti obaveze vršene uplate, raspored uplaćenih iznosa vrši se po redosledu iz člana 70. stav 2. ZPPPA."

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 412-04-00033/2008-04 od 22.12.2008. godine)